Regenerace brownfields

Brownfield

Brownfields

Brownfields jsou dříve zastavěná území či objekty, které jsou v současné době nedostatečně využité či opuštěné, přičemž mohou být i kontaminované. Představují potenciální nebo reálné ekologické, estetické, případně sociální riziko pro své okolí. Brownfield obvykle vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Tyto nemovitosti nejsou užívány vůbec, nebo z různých důvodů nedostatečně.

Typové podporované projekty:

Podpora bude zaměřena na regeneraci nemovitostí a pozemků typu brownfields, jejichž plocha bude po regeneraci z více než 50 % využita pro neprůmyslové účely tzn. podpora nebude poskytnuta na brownfields jejichž následné využití bude pro technologická centra, výzkum a vývoj, strategické služby a pro odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (dále jen OKEČ) 10 – 37. Bude podporována regenerace lokalit typu brownfields s plánovaným převážným budoucím využitím pro veřejné služby, veřejná prostranství, obchod a služby.

Podporována bude i regenerace, která bezprostředně nesměřuje k dalšímu investičnímu využití území (např. pro dočasné ozelenění, dokud se pro ně nenajde jiné ekonomické využití).

Nebude podpořena výstavba nových objektů, pouze příprava plochy pro prodej nebo regenerace objektu pro další využití, nikoli vlastní rekonstrukce objektu. Regenerací rozumíme aktivitu, která řeší odstranění zásadních bariér, které brání novému využití pozemku či objektu. V případě regenerace pozemků se tedy jedná o dekontaminace pozemku a demolice nevyužitelných staveb. V případě regenerace objektu se jedná o ekologické řešení či demolice tohoto objektu.

V rámci regenerace budou podporovány zejména tyto aktivity:

 • projektová příprava regenerace včetně potřebných průzkumů
 • podpora majetkoprávního řešení lokalit
 • demolice nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků
 • odstranění ekologických zátěží - v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž, která spadá do působnosti OPŽP
 • dekontaminace území/objektů
 • vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné pro budoucí využití území na hranici pozemku
 • regenerace objektů - pouze výjimečně v ekonomicky opodstatněných případech

Nebude podporována regenerace:

 • nemovitostí pro výstavbu velkoplošných center (nad 5 000 m2 v jednom podlaží)
 • nemovitostí pro zemědělství (OKEČ 01 – 02)
 • nemovitostí pro energetiku a stavebnictví (OKEČ 40 – 45)

Vhodný příjemce dotace:

 • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené
 • obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí
 • státní podniky
 • nestátní neziskové organizace
Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, oblast podpory 2.3 Podpora využívání brownfields.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN