Otázka č. 8 - Veřejné zakázky

Dle českých zákonů musí obce a organizace zřízené obcemi při poptávání finančních služeb postupovat dle zákona o veřejných zakázkách. Proto bychom se chtěli zeptat, zda-li bude těmto pravidlům podléhat i čerpání prostředků z FRM.

Podobnou otázku položili zástupci Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko konzultantům společnosti PricewaterhouseCoopers, kteří zpracovali pro Ministerstvo pro místní rozvoj analýzu právních otázek vyvstávajících při implementaci finančního nástroje JESSICA v České republice. Níže připojujeme výběr ze závěrečného výstupu dané studie společnosti PricewaterhouseCoopers („Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA v podmínkách České republiky na programové období 2007 – 2013“, Závěrečný výstup, strana 60):

“Ve fázi financování investic však nelze aplikaci zákona o veřejných zakázkách vyloučit tam, kde příjemcem budou zadavatelé dle zákona o veřejných zakázkách (zejména obce a kraje), a to ze strany těchto příjemců-zadavatelů. Jinými slovy, jestliže platí, že FRM nebude muset adresáta finanční asistence-realizátora projektu vybírat postupem dle zákona o veřejných zakázkách, onen adresát bude povinen dle tohoto zákona postupovat, aby finanční asistenci mohl přijmout, stanoví-li mu tuto povinnost zákon o veřejných zakázkách (adresát finanční asistence bude v postavení zadavatele).“

Studie společnosti PricewaterhouseCoopers také zmiňuje určité případy, kde se neočekává, že by příjemci/realizátoři projektů měli při výběru finanční služby povinnost vyhlašovat veřejnou zakázku, např. v případě SPV (special purpose vehicle – společnosti se zvláštním určením) založených veřejným subjektem a přijímajícím kapitálovou investici z FRM nebo v případě obcí, které obdrží půjčku z FRM nad nímž má sama obec výlučnou kontrolu.

Pro vyloučení pochybností a pouze pro informační účely, rovněž pozorujeme, že kromě povinnosti subjektů veřejné správy postupovat při poptávání finančních služeb dle zákona o veřejných zakázkách, jak je popsáno ve Vaší otázce, je při využívaní nástroje JESSICA potřeba vzít v úvahu také pravidla veřejné podpory.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN