Otázka č. 3 - Prokázání splnění kvalifikace

Bude k prokázání splnění kvalifikace, tj. základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů, možné použít výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tak jak to umožňuje § 127 (4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách? Podle zákona o veřejných zakázkách tento výpis nahrazuje výpis z evidence Rejstříku trestů, potvrzení příslušného finančního úřadu o daních, potvrzení o neexistenci nedoplatků na sociál. zabezpečení , čestná prohlášení týkající se nekalé soutěže, insolvence, likvidace, nedoplatků na zdravotním pojištění, disciplinárních trestů a rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a dále nahrazuje výpis z obchodního  rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání, doklad o členství v komoře, je-li povinné, a doklad o odborné způsobilosti, je-li nutná podle zvláštních předpisů.

Při předkládání EoI (vyjádření zájmu), jsou žadatelé  vyzýváni, aby prokázali určité všeobecné a odborné kvalifikace, mimo jiné, vyplněním prohlášení a poskytnutím vhodných podkladů, jak je podrobně uvedeno v příslušné výzvě k EoI.
V jedné z předchozích výzev k EoI bylo například v rámci eliminačních kritérií vyžadováno, že "Žadatelé musí prokázat, že nejsou v jedné nebo více z výše uvedených situací [konkurzu nebo v obdobné situaci; odsouzeni za trestný čin týkající se výkonu profese; dopuštění se vážného profesního pochybení; nesplnění daňových povinností nebo povinností vztahujících se k sociálnímu zabezpečení; dopuštění se podvodu, korupce, jiné odsouzení za trestný čin, atd.] tím, že poskytnou tyto důkazy ve vztahu k jednotlivým bodům výše uvedeným:

  • Ve vztahu k bodu (a[úpadek]), (b [profesní trestný čin]), a (e [podvod, korupce nebo jiné odsouzení za trestný čin]) výše, je dostačující aktuální výpis z rejstříku trestů nebo, pokud to není možné, rovnocenný doklad nedávno vydaný soudním nebo správním orgánem v zemi původu, které prokazují, že jsou tyto požadavky splněny. V závislosti na vnitrostátních právních předpisech země, ve které je entita založena, se tyto dokumenty musí týkat právnických nebo fyzických osob, včetně jakékoli osoby s pravomocí k zastupování, rozhodování nebo vykonávání kontroly ve vztahu k žadateli;
  • Ve vztahu k bodu (d [sociální zabezpečení]) výše, nejnovější osvědčení vydané příslušnými orgány sociálního zabezpečení a daňové správy. Pokud daná země takováto potvrzení nevydává, může být nahrazeno místopřísežným prohlášením nebo čestným prohlášením učiněným před příslušným soudním nebo správním orgánem, notářem nebo příslušnou profesní nebo obchodní institucí v této zemi. Poskytnutá deklarace nebo prohlášení za musí být datovány před méně než 4 měsíci před uplynutím lhůty pro podání žádosti. V závislosti na vnitrostátních právních předpisech země působení se musí tyto dokumenty vztahovat na subjekty s právní subjektivitou a / nebo fyzické osoby, v druhém případě se musí se vztahovat na osobu (osoby) zmocněné k zastupování žadatele a podepsání smlouvy, pokud je nabídka úspěšná.
  • Ve vztahu k bodům (c [vážné profesní pochybení]), a (f [zkreslení informací]) výše, čestné prohlášení o tom, že žadatel není vinen profesním pochybením, a že dodává veškeré informace požadované podle této výzvy k předkládání EoI v dobré víře a bez zkreslení. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou(ami) zmocněnou(ými) k zastupování žadatele a podepsání smlouvy v případě, že je žadatel vybrán, a datováno před méně než 4 měsíci před uplynutím lhůty pro podání žádosti.

Pokud Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů slouží, v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy, jako náhradní za, mimo jiné, výpis z rejstříku trestů nebo osvědčení od správce daně a orgánu sociálního zabezpečení, může být předložen namísto těchto podpůrných dokumentů spolu s patřičným vysvětlením. Pokud Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů neposkytne  důkazy o splnění určitého požadavku, jak to požaduje Výzva k EoI (například že se žadatel nedopustil vážného profesního pochybení), bude od žadatel očekáváno, že poskytne takovýto důkaz prostřednictvím samostatného dokumentu (např. čestným prohlášením). Obecně lze říci, že je žadatelovou povinností zajistit, že předložené doklady poskytnou dostatečné důkazy o splnění všech požadavků výzvy k předkládání EoI a že prohlášení připojené k EoI je kompletní.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN