Otázka č. 12 - Projekty s nižším potenciálem generovat příjmy

Podle vašeho vyjádření by JESSICA financování mělo být primárně zaměřeno na projekty, které jsou 'selháními trhu' ze své povahy (např. brownfields). Je obecně obtížnější pro takovéto projekty získat komerční úvěr a JESSICA by měla těmto projektům pomoci. Zároveň očekáváte, že komerční banky budou tyto projekty kofinancovat. Ale důvodem tržního selhání bylo to, že tyto projekty nevytvářející dostatečné příjmy, které by komerční úvěry splatily. JESSICA financování může snížit cenu úvěru, ale nutnost splatit úvěr zůstává a je velmi pravděpodobné, že tyto projekty nebudou schopni splácet ani zvýhodněné úvěry JESSICA. Proto si nemyslíme, že existuje mnoho takovýchto projektů, které by banky zvažovaly kofinancovat, protože riziko neúspěchu je příliš vysoké. To je jistě také případ možných soukromých vlastníků projektů financovaných nástrojem JESSICA (např. developeři). Uvažovali jste o redefinici tohoto přístupu?

Předpokládá se, že tak jak je stanoveno v jiných výzvách k projevení zájmu, bude požadováno, aby prostřednictvím FRM v Moravskoslezsku byly financovány pouze ty projekty městského rozvoje, u nichž "součet peněžních toků projektu z provozní a investiční činnosti před diskontováním (včetně počátečních výdajů a - v případě PPP nebo podobných projektů - včetně všech dalších plateb, které městský projekt obdržel od příslušných orgánů veřejné správy nebo jiných subjektů ve formě např. plateb za dostupnost, stínového mýtného, atd.) je pozitivní".

V případě, že potenciál projektu generovat příjmy (např. revitalizace brownfields, kterou jste zmínili ve své otázce) je omezený, takže projekt brownfield projekt může splatit pouze jistinu a nikoliv úroky, pak může také nastat to, že projekt bude moci získat finanční prostředky pouze z FRM (Jessica zdroje), bez jakéhokoliv externího komerčního spolufinancování.

Kombinace dotací a Jessica financování pro stejného příjemce může být také možná, i když by to vyžadovalo dva oddělené procesy žádostí o financování. V takovém případě by příjemce použil (i) návratné financování z FRM na intervence, u nichž se předpokládá pozitivní součet peněžních toků a (ii) Řídící orgán pro získání dotace na nepříjmové intervence.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN