Otázka č. 1 - Veřejná podpora

Bude-li FRM poskytovat úvěry se zvýhodněnou, tj. velmi nízkou úrokovou sazbou, lze to chápat jako veřejou podporu (a) u firem, (b) u měst, pokud budou jejich projekty generovat zisk (např. projekt regenerace a prodeje průmyslové zóny)? Pokud ano, kdo stanoví způsob jejího výpočtu (EIB, RR) a jaký bude výpočet samotný (např. obdobně jako u zvýhodněných úvěrů ČMZRB bude odvozen z rozdílu nabízené sazby vůči tržnímu benchmarku?).

Prováděcí nařízení 1828/2008, ve znění pozdějších předpisů, výslovně uvádí, že příspěvky do nástrojů finančního inženýrství z operačního programu a jiných veřejných zdrojů, jakož i investice nástrojů finančního inženýrství do jednotlivých podniků podléhají pravidlům veřejné/státní podpory (state aid). Státní podpora je definována v článku 107 o fungování EU a extenzivní výklad pojmu byl vyvinut v judikatuře soudů EU a Evropské komise, jakož i v pokynech Komise. Je zodpovědností řídícího orgánu daného operačního programu (v našem případě Regionální rady Moravskoslezsko jako ŘO ROP Moravskoslezsko), aby zajistil, že pokud je státní podpora v jakékoli úrovni implementace nástroje JESSICA poskytována, tato státní podpora je slučitelná s vnitřním trhem. Za tímto účelem musí být obvykle nejprve analyzována existence státní podpory, jež je (případně) následována analýzou kompatibility (slučitelnosti). Přehled otázek obvykle kladených během těchto dvou analytických testů je k dispozici například na ec.europa.eu. V českém jazyce je užitečný, i když rozsahem omezený, rozbor k uplatňování pravidel veřejné podpory pro provádění iniciativy JESSICA k dispozici v kapitole 8.1 hodnotící studie "Implementace iniciativy JESSICA v regionu soudržnosti Jihovýchod", jež je dostupná na webu Evropské investiční banky.

Pokud jde o veřejnou podporu na úrovni jednotlivých projektů, lze očekávat, že investice FRM by mohly projektům rozvoje měst zabývajících se hospodářskou činností poskytnout výhodu takovým způsobem, že podmínky článku 107 o fungování EU by mohly být splněny. Veřejná podpora by mohla být poskytnuta například prostřednictvím preferenční úrokové sazby, tj. sazby nižší než příslušná referenční sazba stanovená dle Sdělení Komise 2008/C 14/02 ze dne 19. ledna 2008.

Pokud by takto poskytnutá veřejná podpora nespadala pod pravidlo de minimis (nařízení Komise 1998/2006 a související ustanovení) nebo nesplňovala definici vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (článek 106 Smlouvy o fungování EU, tzv. Altmark kritéria a Altmark legislativní balíček; mohla by být její slučitelnost s vnitřním trhem zajištěna především:

  1. dodržením podmínek „Obecného nařízení o blokových výjimkách“ 800/2008 (v případě regionální investiční podpory by se tyto podmínky týkaly zejména transparentnosti podpory, motivačního účinku, míry podpory (která by nesměla být vyšší než strop stanovený v regionální mapě podpory), a požadavku, aby min. 25% způsobilých nákladů bylo kryto z vlastních zdrojů příjemce nebo jiných zdrojů neobsahující prvek veřejné podpory; nebo
  2. souladem s konkrétním režimem podpory (aid scheme) oznámeným řídícím orgánem Evropské komisi a následně Evropskou komisí schváleným.

Ve scénáři (1), kde je veřejná podpora poskytována podle Obecného nařízení o blokových výjimkách (800/2008), se očekává, že kvantifikace podpory (a stanovení míry podpory) by byla založena na rozdílu mezi úrokovou sazbou, kterou fond rozvoje města (FRM) od příjemce skutečně požaduje, a sazbou uplatňovanou na trhu (market benchmark), za niž se považuje příslušná referenční sazba definovaná ve Sdělení Komise 2008/C 14/02 ze dne 19. ledna 2008 (současné a historické hodnoty základní referenční sazby jsou k dispozici na http://ec.europa.eu; rovněž je vhodné zdůraznit, že referenční sazba je tvořena součtem základní referenční sazby a příslušné minimální rizikové marže). Je však důležité připomenout, že veřejná podpora může být poskytnuta v režimu blokové výjimky (nař. 800/2008) pouze za předpokladu, že jde o podporu transparentní, tj. v případech, kdy je možné podporu vyčíslit dopředu bez nutnosti provádění analýzy rizik. To například znamená, že podpora poskytnutá prostřednictvím podřízených úvěrů obvykle nemůže být považována za slučitelnou s vnitřním trhem v rámci obecného nařízení o blokových výjimkách.

V rámci scénáře (2), kdy jsou finanční produkty FRM v souladu s podmínkami zvláštního režimu podpory (aid scheme), jenž je vymezen řídícím orgánem (režim podpory je oznámen Komisi a touto schválen), lze rozsah možných finančních produktů FRM potenciálně rozšířit. V rámci takovýchto zvláštních režimů podpory může být nicméně rovněž nutné, aby financování poskytnuté ze strany FRM jednotlivým projektům bylo poskytováno dle specifických mechanismů, které by zajistily a/nebo ověřily slučitelnost takto poskytované podpory s vnitřním trhem. Z předběžných pracovních jednání mezi Evropskou komisí, EIB a orgány několika členských států se v současné době jeví, že v druhé polovině roku 2010 lze z několika členských států očekávat oznámení (notifikace) zvláštních režimů podpory zaměřených na obnovu měst a/nebo udržitelný městský rozvoj a majících za cíl usnadnit poskytování státní podpory právě prostřednictvím JESSICA investic. Rovněž se zdá, že až tyto režimy podpory budou předloženy, mohly by zahrnovat některé nebo všechny z následujících podmínek (vycházejících z tzv. balancing testu veřejné podpory, jak je definován Evropskou komisí:

  • Každý projekt, jenž je příjemcem veřejné podpory v rámci daného režimu, musí přispívat k určitému cíli vycházejícímu ze společného zájmu (objective of common interest); tento cíl musí být stanoven příslušným řídícím orgánem a může mít tzv. efficiency charakter (cíl je typově zaměřen na zmírňování tržních selhání) a/nebo tzv. equity charakter (cíl je typově zaměřen lepší rozdělení bohatství ve společnosti / zmírňování nerovností); v souvislosti s poskytováním veřejné podpory v takovémto režimu může být vyžadováno, aby příspěvek každého jednotlivého projektu ke stanovenému cíli byl prokázán prostřednictvím informačního listu předloženého nositelem projektu danému FRM;
  • Veřejná podpora je vhodným prostředkem k dosažení stanoveného cíle (vhodnost má být případně prokázána v každém jednotlivém případě formou informačního listu předkládaného nositelem projektu danému FRM);
  • Veřejná podpora má motivační účinek (může být zajištěno například prostřednictvím podmínky, kdy financování prostřednictvím FRM nelze poskytnout projektu, kde práce byly fyzicky zahájeny před podáním žádosti o financování);
  • Veřejná podpora je omezena na nezbytné minimum (požadavek známý také jako přiměřenost; potenciálně může být zajištěna tak, že se pro každý jednotlivý projekt spočítá '(obvyklá) tržní výnosnost' nebo 'spravedlivá míra návratnosti' pro tržního spoluinvestora projektu a podmínky finančních produktů poskytovaných ze strany FRM danému projektu se následně upraví tak, aby příslušná 'tržní výnosnost' nebo 'spravedlivá míra návratnosti' nebyla překročena; výpočet 'tržní výnosnosti' nebo 'spravedlivé míry návratnosti' by mohl být prováděn samotným FRM nebo nezávislým znalcem v závislosti (mimo jiné) na velikosti projektu a na dalších právních a/nebo ekonomických vztazích FRM s projektem).

V případě specifických "JESSICA režimů podpory“, jak jsou uvedeny výše v rámci scénáře (ii), by národní orgány a Komise existenci veřejné podpory poskytované prostřednictvím financování z FRM jednoduše předpokládaly a analýza by se tak soustředila na otázku kompatibility (slučitelnosti) této podpory s vnitřním trhem. V současné době se zdá, že v rámci těchto zvláštních režimů podpory by nemělo být hlavním tématem vyčíslení výše podpory, nýbrž že největší důraz (pokud jde o přiměřenost podpory) by měl být kladen na kvalitu mechanismu zajišťujícího, aby podmínky financování poskytovaného ze strany FRM nebyly pro projekt a pro soukromé investory výhodnější, než je nutné k tomu, aby byl projekt realizován (tj. aby financování projektu přes FRM nevedlo k tomu, že tržní investoři získají z projektu větší výnos, než je příslušná 'tržní výnosnost' nebo 'spravedlivá míra návratnosti' pro daný projekt).

V každém případě lze očekávat, že od FRM bude vyžadováno, ať už prostřednictvím operačních smluv nebo jiným způsobem, aby zajistily, že jimi projektům poskytnuté financování z prostředků operačního programu je v souladu s podmínkami určitého "režimu" státní podpory, např. s obecným nařízením o blokových výjimkách nebo s určitým zvláštním režimem podpory definovaným řídícím orgánem. Dokud není specifikováno, pod jakým režimem podpory může/má být veřejná podpora ze strany FRM poskytována, potenciální FRM a nositelé projektů by měli mít na paměti zmíněný balancing test uplatňovaný Komisí pro hodnocení slučitelnosti podpory s vnitřním trhem a měli by strukturovat projekty a jejich financování tak, jakoby tyto projekty měly projít (úspěšně) tímto balancing testem.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN