Otázka č. 9 - Zajištění zásad transparentnosti

Během naší diskuze jste se zmínili, že vítězný subjekt nemusí mít strach z toho, že by byl obviněn z používání 'dumpingových cen' pro úvěry poskytované z FRM. Vaše vysvětlení bylo: "že každý měl šanci stát se manažerem FRM", takže výchozí podmínky byly pro všechny stejné. Nicméně pouze jeden kandidát může být vítězem (na rozdíl od grantů EIB, EBRD, kdy může více žadatelů získat tuto výhodu). Níže naleznete stanovisko našeho právního oddělení:

a) '... tento model financování předpokládá, že KB bude jednat (i) jako manažer FRM distribuující prostředky z FRM za zvýhodněných podmínek a (ii) jako organizace, která má zájem o kofinancování daného projektu.

Pokud by byl adresát finanční podpory veřejný subjekt, musí být poskytovatel kofinancování vybrán na základě podmínek uvedených v zákoně o veřejných zakázkách. Ať už se jedná o jednací řízení nebo zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek musí zadavatel vždy zaručit zásadu transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

b) v případě, že KB se zúčastní veřejné zakázky na kofinancování musí být výše uvedené zásady zachovány - role manažera FRM by neměla poskytnout KB výhodu vůči ostatním uchazečům, jinak by to bylo považováno za porušení základních principů zákona o veřejných zakázkách.

c) FRM manažer bude vysoutěžen v transparentním výběrovém řízení iniciovaném EIB. Nicméně, přestože mají všichni uchazeči stejnou příležitost k účasti v tomto řízení, bude jako manažer FRM vybrán pouze jeden uchazeč. Následně, s ohledem na dodatečné nabídky kofinancování na úrovni projektu, nebude mít žádný jiný účastník příležitost získat stejné postavení jako manažer FRM. Proto se tento model liší např. od využití finančních prostředků z půjček od EIB a EBRD jichž mohou využít jakékoliv banky a proto mají všechny banky stejnou možnost využít prostředky EIB.

Jak jsme pochopili, byly by mezi uchazeči nerovné podmínky a vítěz by mohl být obviněn ze zneužití své pozice ve výběrovém řízení.

Operace FRM nesmí mít za následek nezákonné poskytnutí veřejné podpory projektovým příjemcům, spoluinvestorům projektů nebo spoluinvestorům FRM. Toto také znamená, že případné poskytnutí komerčního kofinancování spolu se zdroji JESSICA případně mimo tyto zdroje, musí být v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory. Zajištění tohoto je na zodpovědnosti řídícího orgánu (Regionální rady Moravskoslezsko) a očekává se, že dojde k notifikaci daného režimu podpory Evropskou komisí, podobně jako u jiných řídících orgánů v ostatních členských státech.

Jedním z klíčových prvků režimu podpory by měl být princip "spravedlivé míry návratnosti", což znamená, že prostředky FRM nesmí být projektům poskytnuty za příznivějších podmínek, než jsou nezbytné podmínky, které umožní pokračování daného městského projektu. Očekává se, že FRM tento princip implementuje tak, že pro každý městský projekt stanoví - na základě svých znalostí trhu nebo na základě stanoviska nezávislého experta – jaká by měla být v daném projektu "spravedlivá míra návratnosti" pro soukromé spoluinvestory (ať už tento investuje do základního jmění, poskytuje investiční prostředky formou půjčky či financuje provozní výdaje), s přihlédnutím k povaze projektu, podmínkám místního trhu, rizikovosti projektu a dalším relevantním faktorům.

Poté co dojde ke zjištění "spravedlivé míry návratnosti" pro soukromé spoluinvestory se očekává, že FRM definuje - na základě finanční analýzy projektu a před finančním ukončením projektu – podmínky financování z FRM takovým způsobem, že projekt bude moci pokračovat, ale že očekávané výnosy soukromého spoluinvestora do projektu nepřekročí danou "spravedlivou míru návratnosti".

Princip "spravedlivé míry návratnosti" byl odražen také v několika výzvách k vyjádření zájmu o FRM vyhlášených EIB v minulosti (http://www.eib.org/products/technical_assistance/jessica/calls-for-eoi/index.htm). Citujeme-li z jedné z výzev:

"Podmínky pro obdržení financování z FRM by měly být dostatečně výhodné [avšak ne výhodnější, než je nezbytné] ve vztahu k tržním podmínkám, tak, aby:

(i) díky JESSICA financování dosáhla míra návratnosti pro kapitálové investory v daném městském projektu spravedlivé tržní úrovně ("běžné míry finanční návratnosti kapitálové investice");

(ii)  díky JESSICA financování dosáhla míra návratnosti pro úvěrové investory v daném městském projektu spravedlivé tržní úrovně ("běžné míry návratnosti investiční půjčky"). "

Pokud jde o zadávání veřejných zakázek na zajištění financování pro konečné příjemce, je zodpovědností příjemce, aby správně a v souladu s platnými právními předpisy proběhla veřejná zakázka.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN