JESSICA

Jessica: Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech

Akronym JESSICA vznikl z počátečních písmen názvu iniciativy Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí). Tuto iniciativu připravuje Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB) ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB). Podle nových postupů mají nyní členské státy možnost použít část svých grantů poskytnutých EU ze strukturálních fondů pro uskutečnění návratných investic do projektů, které jsou součástí integrovaného plánu udržitelného rozvoje měst. Tyto investice, které mohou mít formu vlastního kapitálu, úvěrů nebo záruk, směřují do projektů prostřednictvím fondů rozvoje měst, případně prostřednictvím holdingových fondů.

Operační rámec JESSICA vymezuje balíček právních předpisů týkajících se strukturálních fondů EU pro programové období 2007 až 2013. Aby členské státy mohly využít zdroje JESSICA, musejí mít ve svých operačních programech zahrnutu městskou agendu, nejlépe společně s prohlášením o potenciálním využití JESSICA pro realizaci této agendy. Členské státy poté rozhodnou, jaký podíl prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů chtějí použít prostřednictvím nástroje JESSICA.

JESSICA neznamená nový zdroj finančních prostředků pro členské státy; jedná se spíše o nový způsob použití stávajících přídělů ze strukturálních fondů na podporu projektů rozvoje měst (Vice informací o iniciativě JESSICA ve formátu PDF).

Jaké plynou z nástroje JESSICA výhody?

Opětovné využívání prostředků

Pokud se prostředky JESSICA investují prostřednictvím fondů městského rozvoje do způsobilých projektů před uplynutím programového období strukturálních fondů (n+2, tj. do konce roku 2015), veškeré výnosy/příjmy vytvořené touto investicí si mohou tyto fondy ponechat, nebo se vrátí řídícím orgánům, a poté se znovu investují do nových projektů regenerace měst. Pro ty členské státy, které mají před sebou perspektivu nižších grantů EU během příštího programového období, představuje JESSICA možnost trvalého posilování jejich současných finančních zdrojů.

Pákový efekt

Významným zřejmým přínosem iniciativy JESSICA je její potenciální schopnost zapojit soukromý sektor a mobilizovat tak další investice a zejména další zkušenosti v oblasti realizace a řízení projektu. V některých případech mohou investice soukromého sektoru přispět ke splnění požadavku na spolufinancování ze strany členského státu. Ačkoli JESSICA umožňuje „přeměnu“ poskytnutých grantů na návratné investice, nevracejí se Evropské komisi a neměly by se tedy považovat za zadluženost veřejného sektoru.

Pružnost

JESSICA umožňuje pružný přístup jak z hlediska širší způsobilosti výdajů, tak i z hlediska využívání prostředků formou vlastního kapitálu, úvěru nebo záruk.

Odborné znalosti a tvůrčí přístup

Členské státy, řídící orgány, města a obce budou težit z odborných znalostí bankovního a soukromého sektoru. JESSICA by v městských oblastech dále mohla mít katalytický účinek na oživení investičního trhu a doplnit tak další iniciativy nebo zdroje financování, které již v členských státech existují. Zapojení soukromého sektoru však musí zůstat v souladu s pravidly o poskytování státní podpory.

JESSICA v Moravskoslezsku

Do 31.12.2013 existoval finanční nástroj JESSICA v podobě s tzv. holdingovým fondem, který byl vytvořen za účelem investování do fondů rozvoje měst (FRM). Holdingový fond JESSICA byl vytvořen jako oddělená finanční jednotka EIB, která vykonávala funkci správce fondu. Vrcholnou exekutivní pravomoc měla tzv. investiční rada, která dohlížela nad celým procesem realizace JESSICA holdingového fondu Moravskoslezsko. Skládala se z pěti nezávislých členů, kteří byli po konzultaci s EIB jmenováni Výborem Regionální rady.

Od 1.1.2014 zanikl JESSICA holdingový fond a zároveň veškeré povinnosti a kompetence, které doposud vůči FRM vykonávala EIB, přešly na řídící orgán, tj. Regionální radu Moravskoslezsko. V rámci Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko (výkonná složka Regionální rady Moravskoslezsko) vzniklo nové oddělení finančního nástroje JESSICA. Od 1.10.2016 spadala správa finančního nástroje do kompetence odboru programování a metodiky.

Oddělení FN JESSICA, potažmo odbor programování a metodiky zodpovídali za tyto oblasti:

 • metodické řízení činnosti FRM,
 • provádění monitorování a kontroly činnosti FRM a správy příspěvků poskytnutých FRM v souladu s podmínkami příslušné Operační smlouvy,
 • posuzování úplnosti žádosti o vyplacení podmíněné půjčky,
 • posuzování projektových fiší projektů určených k financování z prostředků FRM,
 • správa vrácených finančních prostředků FN JESSICA, 
 • schvalování čtvrtletních zpráv o činnosti FRM, způsobilých městských projektů, včetně výpočtu poplatků za správu,
 • zajištění přezkumu a v příslušných případech i další hodnocení obchodních plánů FRM,
 • předkládání návrhů na poskytnutí příspěvků FRM Výboru Regionální rady,
 • provádění monitorovacích návštěv FRM a projektů realizovaných z příspěvků FRM,
 • zpracování Výročních zpráv o pokroku FN JESSICA za jednotlivé kalendářní roky.

schema-jessica-2-620.PNG  
Obrázek: Implementační struktura

Rada expertů pro finanční nástroj JESSICA byla zrušena ke dni 31.12.2016. Rada expertů měla monitorovací a poradní funkci nad celým procesem realizace finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko. Usnesení Rady expertů mělo doporučující charakter. Tvořilo ji šest nezávislých členů, kteří byli jmenováni Výborem Regionální rady. Jednalo se o zástupce Moravskoslezského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a odborníky na finanční nástroje.

Usnášela se zejména k následujícím záležitostem:
 • změny nebo revize Investiční strategie a plánování FRM,
 • navrhované půjčky/vklady do FRM,
 • změny podstatných náležitostí Operační smlouvy,
 • celkové fungování finančního nástroje Jessica v regionu soudržnosti Moravskoslezsko v souladu s cíli ROP MS a Investiční strategií a plánováním,
 • přezkum a schválení  Výroční zprávy (případně ročního akčního plánu),
 • v případě potřeby vydávala pro řídící orgán doporučení obecné povahy pro lepší implementaci finančního nástroje JESSICA.

Podporované projekty

 • Projektový záměr musel být v souladu s investiční strategií příslušného FRM
 • Podporovány byly projekty udržitelného městského rozvoje přispívající k naplnění cílů prioritní osy 2 ROP MS, zejména opatření 2.3 Podpora využívání brownfields a dále opatření 2.1 Infrastruktura veřejných služeb (vzdělávání, sociální služby, zdravotnictví), 2.2 Rozvoj cestovního ruchu a 2.4 Marketing regionu. Výčet podporovaných aktivit, podmínek a oprávněných žadatelů v jednotlivých oblastech podpory je uveden v platné verzi Prováděcího dokumentu.
 • Projekt musel být zahrnut v Integrovaném plánu udržitelného rozvoje měst (IPURM). Požadavky na IPURM jsou definovány v Příloze č. 1 Manuálu JESSICA.
 • Minimální velikost města, které mohlo zpracovat IPURM, je 5 tis. obyvatel.
 • Jednou z podmínek pro dosažení úvěru bylo dosažení hodnoty  ekonomického vnitřního výnosového procenta (ERR) větší nebo rovno 5,5 %.
 • Podmínkou poskytnutí úvěru byla finanční návratnost projektu umožňující jeho splacení.

Typy projektů pro JESSICA
Obrázek: Typy projektů

Cílem iniciativy JESSICA je oživení investičního trhu prostřednictvím vyplnění mezery mezi produkty bankovního a soukromého sektoru a veřejnými granty. K potenciálním projektům tak patří záměry, které dosahují jak vysoké ekonomické efektivnosti, tak i finanční návratnosti, ačkoliv výše této návratnosti by ještě nemusela být pro komerční sektor atraktivní.

Projektové záměry musely respektovat pravidla pro projekty spolufinancované ze strukturálních fondů, tzn. jejich realizace musela být v souladu s minimálně následujícími dokumenty: „Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013“ vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, „Pokyny k regionální podpoře na období 2007-2013 (2006/C 54/88)“ a „Metodickým pokynem pravidla pro publicitu ROP MS". Bližší informace naleznete v Manuálu JESSICA.

Vzhledem k postupnému ukončování činnosti Regionální rady, byl hledán způsob, jak dále využít již splacené prostředky z podpořených projektů i budoucí splátky včetně úroků, nejlépe tak, aby byly i nadále určeny k podpoře rozvoje Moravskoslezského regionu. Nejvhodnější variantou se tak jevil převod prostředků a smluvních vztahů na Moravskoslezský kraj. Ke dni 3.7.2017 bylo více než 48 mil. Kč převedeno na Moravskoslezký kraj, který by měl prostředky opět využít návratným způsobem a investovat je do projektů dle Investiční politiky Finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko na léta 2017-2032. Dle doporučení se jedná o projekty městských průmyslových zón, nových zón pro bydlení, parkování ve městech a startovací byty.

Kontaktní osoba:

Mgr. Roman Hurtík

Krajský úřad MSK - Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, oddělení regionálního rozvoje

E-mail: roman.hurtik@msk_cz, tel.: 595 622 332

Nahoru

 
_THEME_LOGIN