Dopravní obslužnost a silniční infrastruktura

Typové podporované projekty v oblasti výstavby, modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy:

 • modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy včetně odstranění největších dopravních závad na silniční síti a na průtazích měst, zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy
 • výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích II. a III. třídy
 • modernizace křižovatek silnic II. a III. třídy se silnicemi I. třídy a s místními komunikacemi, související dopravní informační a řídící systémy

Vhodný příjemce dotace:

 • Moravskoslezský kraj
 • Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (organizace zřízená krajem)

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, dílčí oblast podpory 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy.

 

cyklostezka_wide.jpg

Typové podporované projekty v oblasti místních komunikací, bezpečnosti na komunikacích, cyklo a pěší dopravě:

 • opatření na komunikacích vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ("bezpečné" přechody pro chodce, zpomalovací pruhy, ostrůvky uprostřed silnice, reflexní dopravní značení, s tím související komunikace pro pěší - chodníky) - budou podporovány pouze komplexní projekty (kombinace více bezpečnostních prvků), žadatel uvede ve zdůvodnění projektu zhoršené podmínky pro bezpečnost cyklo a pěší dopravy (průzkum intenzity dopravy, nehodovosti apod.)
 • budování a modernizace významných cyklostezek a cyklotras (význam z hlediska hierarchizace cyklostezek a cyklotras, intenzity dopravy, význam z hlediska využívání cyklodopravy v dojížďce do zaměstnání, za zábavou)
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce systémově vymezených místních komunikací u vymezených významných průmyslových zón regionu (Nošovice, Mošnov), zlepšujících dopravní dostupnost současných nebo plánovaných podnikatelských aktivit nebo kulturních či přírodních cílů, přispívajících k rozvoji obcí

Nebudou podporovány:

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací (vyjma místních komunikací v okolí průmyslových zón Mošnov a Nošovice a vyjma projektů, které jsou součástí centra obce či přiléhají k významných objektům obce).

Nebudou podporovány cyklotrasy nebo cyklostezky, které jsou součástí komplexního projektu zaměřeného na rozvoj cestovního ruchu.

Nebude podporována údržba komunikací, pouze rekonstrukce, modernizace nebo výstavba komunikací.

Vhodný příjemce dotace:

 • Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené a založené
 • obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava a oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova.

 

letiste_mosnov_wide.jpg

Typové podporované projekty v oblasti rozvoj a dostupnost letiště Ostrava:

 • rozšíření infrastruktury a technického vybavení pro provoz letiště (vybavení pro provoz za nízké dohlednosti, rozšíření pojezdových drah, rozšíření odbavovací plochy pro letadla, příletová hala)
 • vznik nových služeb (kryté parkoviště), modernizace bezpečnostní infrastruktury (řídící věž, bezpečnostní komplex)
 • pořízení strojů a vybavení pro odbavování letadel, údržbu dráhových systémů a technické prostředky letištního záchranného systému
 • modernizace infrastruktury pro realizaci podnikatelských aktivit souvisejících s leteckým provozem v prostoru letiště

Zajištění dopravního napojení na Ostravu a okolní města a regiony

 • výstavba napojení letiště na železniční dopravu včetně výstavby přestupního železničního terminálu
 • modernizace, rekonstrukce a výstavba účelových komunikací kolem letiště

Vhodný příjemce dotace:

 • Moravskoslezský kraj
 • Letiště Ostrava, a.s.
 • Správa železniční dopravní cesty (výstavba železničního tělesa k terminálu letiště)

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava.

 

tramvaj_wide.jpg

Typové podporované projekty v oblasti veřejné dopravy a rozvoje její infrastruktury:

Rozvoj integrovaného dopravního systému na území kraje a podpora regionální veřejné dopravy

 • zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy na úrovni kraje a jejich integrace
 • odbavovací systémy (na základě jednotného standardu pro dopravní aplikace u všech dopravců v kraji), provázání s řídícím a informačním systémem vozidel veřejné dopravy
 • zavádění řídících a informačních systémů pro městskou hromadnou dopravu

Zvýšení atraktivity hromadné dopravy dobudováním související infrastruktury

 • budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro přestup mezi jednotlivými dopravními systémy včetně zajištění návaznosti na individuální dopravu - parkoviště typu P+R
 • rekonstrukce a budování vybraných zastávek veřejné dopravy (železniční, autobusové, MHD) - budou posuzovány z hlediska vytížení a významnosti
 • doplňující stavby integrující jednotlivé druhy dopravy - menší projekty zvyšující dostupnost, bezpečnost a atraktivitu přestupních terminálů (bezbariérový přístup, nástupní ostrůvky, úschovny kol apod.)
 • opatření pro preferenci hromadné, cyklistické a pěší dopravy ve městech před dopravou individuální (dopravní signalizace, vyhrazené pruhy pro MHD apod.)

Vhodný příjemce dotace:

 • Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené a založené
 • obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí
 • Správa železniční dopravní cesty
 • vlastníci zastávek veřejné hromadné dopravy
 • dopravci zajišťující veřejnou dopravu na základě závazku veřejné služby

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, dílčí oblast podpory 1.3.1 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury.

Typové podporované projekty v oblasti pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy včetně specifického vozového parku:

 • modernizace vozového parku pořízením dopravních prostředků šetrných k životnímu prostředí nebo zvyšujících atraktivitu veřejné dopravy
 • podpora modernizace vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob (vlaky, tramvaje, trolejbusy)
 • zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace pořízením a modernizací vozového parku (bezbariérová vozidla)
 • doprovodná infrastruktura spojená s provozem pořizovaných vozidel (místa pro stání, garáže, plničky (jen na plyn) atd.)

Vhodný příjemce dotace:

 • organizace zřízené nebo založené krajem
 • obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí
 • dopravci zajišťující veřejnou dopravu na základě závazku veřejné služby

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, dílčí oblast podpory 1.3.2 Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy včetně specifického vozového parku.

Typové podporované projekty v oblasti rozvoje měst:

Ve městech nad 50 000 obyvatel mohou být podporovány projekty:

 • zvýšení bezpečnosti, zvýšení výkonu a kvality veřejné dopravy ve městech
 • budování a/nebo zvýšení kapacity tras veřejné městské dopravy napojujících významná rozvojová území ve městech (pro bydlení i podnikání), budování a/nebo rekonstrukce technického zázemí podniků/organizací veřejné městské dopravy
 • budování a posilování systémů integrované veřejné dopravy ve městech, investice do technicko-organizačních opatřeních při řízení veřejné městské dopravy
 • budování přestupních terminálů, budování systémů Park&Go a Park&Ride
 • podpora využívání "měkkých" forem dopravy (cyklo, pěší)
 • zklidňování dopravy, řešení problematiky parkování

Projekty mohou být realizovány pouze za předpokladu, že jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).

Vhodný příjemce dotace:

 • obce nad 50 000 obyvatel, organizace zřízené a založené obcemi nad 50 000 obyvatel
 • nestátní neziskové organizace realizující projekt v rámci IPRM
 • Moravskoslezský kraj realizující projekt v rámci IPRM a organizace jím zřízené a založené realizující projekt v rámci IPRM

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu

Nahoru

 
_THEME_LOGIN