Cestovní ruch

Podpora je směřována na široké spektrum infrastrukturních projektů cestovního ruchu, jejichž cílem je zvýšení atraktivity regionu. U těchto projektů bude podporováno zaměření na cílovou skupinu rodin s dětmi a na přilákání tuzemských i zahraničních turistů, kteří stráví na území regionu více než jeden den.

Dále bude podporována výstavba nebo rekonstrukce ubytovacích zařízení, která povede ke zlepšení jejich kvality. Podporovány budou rovněž doprovodné služby ubytovacích zařízení a dobrá dostupnost k těmto zařízením. Podpora bude také směřována do rozvoje turistických informačních center a zvyšování kvality jejich služeb. Podporován bude rovněž vznik nových turistických informačních center, především v příhraničních částech kraje.

 

vitkovice_wide.jpg

Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

Typové podporované projekty:

Revitalizace a zpřístupnění kulturních památek, technických zajímavostí, industriálních památek a kulturního dědictví pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu

 • rozvoj přírodních, kulturních a industriálních památek, technických zajímavostí a kulturního dědictví, vhodných pro využití v cestovním ruchu
 • zkvalitňování doprovodné infrastruktury v rámci těchto památek (příjezdové komunikace, doprovodné parkoviště, sociální zařízení apod.)

Předpokladem pro podporu těchto památek je zajištění otevírací doby objektů a informační (průvodcovské) služby.

Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství
 • podpora výstavby či obnovy vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství sloužící pro turisty a cestovní ruch a jejich zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 • podpora projektů se zásadním vlivem na rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji
 • modernizace a rozvoj areálů zimních sportů s prioritou komplexnosti těchto areálů a jejich celoročního využití
 • podpora tvorby atrakcí a produktů prodlužující sezónnost v regionu
Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch
 • zřizování nových naučných stezek pro cestovní ruch
 • rozvoj a rekonstrukce orientačně-informačního systému cestovního ruchu
 • výstavba a propojování hipostezek
 • výstavba doprovodné infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistiku
 • rozvoj a rekonstrukce značených turistických tras pro pěší a běžky
 • vyznačení a rekonstrukce cykloturistických tras a výstavba a rekonstrukce cykloturistických stezek včetně značení a doprovodné infrastruktury - značení/výstavba/rekonstrukce cyklostezek a cyklotras je vázána pouze na komplexní projekty cestovního ruchu
Vhodný příjemce dotace:
 • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené
 • obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace
 • podniky
 • organizační složka státu

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, dílčí oblast podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu.

 

Lázně

Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení

Typové podporované projekty:

Zvýšení kvality ubytování
 • výstavba, rozšíření kapacity a rekonstrukce ubytovacích zařízení pro potřeby cestovního ruchu
 • navýšení kapacity stravovacích prostor včetně kuchyně
Zvýšení kvality doprovodných služeb
 • modernizace a vybudování doprovodné infrastruktury k ubytovacímu zařízení (hřiště, bazény, vnitřní relaxační a sportovní zařízení)
 • úschovny a půjčovny lyží a kol
 • vybavení pro základní servis (kol a lyží, uzamykatelné boxy na kola apod.)
 • parkovací plochy, příjezdové komunikace
 • vzdělávání personálu (zaměstnanců)

Předpokladem pro předložení projektu je osvědčení o certifikaci ubytovacího zařízení nebo závazek certifikace podle kritérií České centrály cestovního ruchu do data ukončení projektu.

Zvýhodněny budou projekty, které:
 1. jsou svým vybavením přizpůsobeny a atraktivní pro cílovou skupinu „rodiny s dětmi“,
 2. jsou vybaveny pro potřeby cykloturistů (uzamykatelné prostory na kola, cykloservis apod.),
 3. jsou vybaveny pro potřeby osob se sníženou pohyblivostí a schopností orientace.

Vhodný příjemce dotace:

 • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené
 • obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace
 • malý a střední podnik
 • podniky ve městě s lázeňským statutem

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, dílčí oblast podpory 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení.

 

Městský informační panel

Zvýšení kvality turistických informačních center

Typové podporované projekty:

 • modernizace vybavení (včetně IT)
 • vzdělávání zaměstnanců
 • rekonstrukce prostor, případně pořízení nemovitosti
 • vybavení a zařízení pro systémy veřejného informování turistů (světelné panely, obrazovky, web kamery)
 • náklady na základní propagaci (zhotovení letáků o nabídce služeb turistického informačního centra) do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu

Předpokladem pro podporu projektu je certifikace turistického informačního centra podle standardů České centrály cestovního ruchu.

Vhodný příjemce dotace:

 • obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace
 • malý a střední podnik

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, dílčí oblast podpory 2.2.3 Zvýšení kvality turistických informačních center.

 

Veletrh

Organizace a kooperace v cestovním ruchu

Podpora organizace destinačního managementu kraje - tj. podpora aktivit, které jsou společné celému turistickému regionu Severní Moravy a Slezska. Dále budou podporovány aktivity, které budou zaměřeny minimálně na jednu turistickou oblast vymezenou v Marketingové strategii rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska.

Typové podporované projekty:

 • vybavení pro činnost organizace destinačního managementu
 • vytváření nových partnerství v cestovním ruchu
 • statistická šetření spokojenosti návštěvníků kraje
 • zpracování a aktualizace marketingových studií na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu
 • vývoj a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační produkty turistického regionu
 • rozvoj forem a zaměření marketingové komunikace s trhy
 • využití již připravených produktů a jejich zformování do produktových balíčků do trhem požadované podoby
 • pořádání odborných seminářů a konferencí na téma cestovního ruchu, účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu
 • vzdělávání aktérů rozvoje cestovního ruchu

Podpora je směřována na propagaci celého regionu včetně propagace v zahraničí.

Podpora koordinačních a propagačních aktivit v turistické oblasti

 • tvorba informačních a propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu na úrovni turistické oblasti
 • vývoj a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační produkty turistických oblastí
 • vytváření nových širokých partnerství (sdružení cestovního ruchu) a jejich propagace

Vhodný příjemce dotace:

 • obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace
 • zájmová sdružení právnických osob, zřízená pouze k poskytování služeb v oblasti regionálního rozvoje
 • obchodní společnosti, poskytující služby v závazku veřejné služby

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, dílčí oblast podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN