Často kladené otázky

Časté otázky a odpovědi kladené v souvislosti s implementací nástroje JESSICA v regionu Moravskoslezsko.

Otázka č. 14 - Očekávaná úroková míra

Jaká je cena úvěru manažera FRM, za níž bude půjčovat peníze klientům (tj. úroková míra)?

 

Otázka č. 13 - Očekávaná míra návratnosti prostředků FRM

Jaká by měla být jejich očekávaná míra návratnosti prostředků FRM? Jaká by měla být očekávaná hodnota po splacení všech úvěrů v rámci iniciativy JESSICA? Jakým způsobem bude sdíleno riziko mezi manažerem FRM a HF/Regionální radou? Pouze přiměřená cena/výnos či sdílené riziko může otevřít prostor pro nabídku výhodných produktů držitelům projektů.

 

Otázka č. 12 - Projekty s nižším potenciálem generovat příjmy

Podle vašeho vyjádření by JESSICA financování mělo být primárně zaměřeno na projekty, které jsou 'selháními trhu' ze své povahy (např. brownfields). Je obecně obtížnější pro takovéto projekty získat komerční úvěr a JESSICA by měla těmto projektům pomoci. Zároveň očekáváte, že komerční banky budou tyto projekty kofinancovat. Ale důvodem tržního selhání bylo to, že tyto projekty nevytvářející dostatečné příjmy, které by komerční úvěry splatily. JESSICA financování může snížit cenu úvěru, ale nutnost splatit úvěr zůstává a je velmi pravděpodobné, že tyto projekty nebudou schopni splácet ani zvýhodněné úvěry JESSICA. Proto si nemyslíme, že existuje mnoho takovýchto projektů, které by banky zvažovaly kofinancovat, protože riziko neúspěchu je příliš vysoké. To je jistě také případ možných soukromých vlastníků projektů financovaných nástrojem JESSICA (např. developeři). Uvažovali jste o redefinici tohoto přístupu?

 

Otázka č. 11 - Veřejná podpora

Jaký je poměr veřejné podpory u prostředků FRM a bankovního kofinancování? Na posledním semináři bylo zmíněno, že EIB bude mít zkušenosti z jiných JESSICA fondů v Evropě a z jejich jednání se zástupci Evropské komise. Je v této věci nějaký pokrok?

 

Otázka č. 10 - Změny v projektovém portfoliu

Pokud jsme pochopili správně v obchodním plánu není fixní počet projektů. Nicméně, jakmile předložíme seznam preferovaných projektů a nějaký projekt z tohoto seznamu by nemohl být z nějakého důvodu realizován, musíme být schopni nahradit jej jiným projektem představeným v obchodním plánu (tj. nemůžeme předložit zcela nový projekt). Rozumíme tomu správně?

 

Otázka č. 8 - Veřejné zakázky

Dle českých zákonů musí obce a organizace zřízené obcemi při poptávání finančních služeb postupovat dle zákona o veřejných zakázkách. Proto bychom se chtěli zeptat, zda-li bude těmto pravidlům podléhat i čerpání prostředků z FRM.

 

Otázka č. 7 - Aplikace zákona o veřejných zakázkách

Jak bude ošetřena povinnost obcí/měst = veřejných zadavatelů vybrat dodavatele úvěru v rámci zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách? Bude muset správce FRM vstupovat do zadávacích řízení a v rámci nich obcím/městům úvěry z FRM nabízet spolu s jinými dodavateli úvěrů, nebo si obec/město bude moci o tento úvěr požádat bez realizace zadávacího řízení? Tzn. bude zde existovat nějaká výjimka ze zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách?

 

Otázka č. 6 - Stejný projekt v nabídkách více FRM

Jak bude ošetřena možnost zařazení téhož projektu do portfolia více uchazečů?

 

Otázka č. 5 - Počet FRM

Předpokládá se existence více fondů městského rozvoje?  Jsou již známa města, pro které by měl příslušný fond městského rozvoje fungovat?

 

Otázka č. 4 - Ověřený překlad

Bude  u všech dokumentů vystavených  třetími stranami  a učiněných v českém jazyce vyžadován jejich úředně ověřený překlad?

 

Otázka č. 3 - Prokázání splnění kvalifikace

Bude k prokázání splnění kvalifikace, tj. základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů, možné použít výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tak jak to umožňuje § 127 (4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách? Podle zákona o veřejných zakázkách tento výpis nahrazuje výpis z evidence Rejstříku trestů, potvrzení příslušného finančního úřadu o daních, potvrzení o neexistenci nedoplatků na sociál. zabezpečení , čestná prohlášení týkající se nekalé soutěže, insolvence, likvidace, nedoplatků na zdravotním pojištění, disciplinárních trestů a rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a dále nahrazuje výpis z obchodního  rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání, doklad o členství v komoře, je-li povinné, a doklad o odborné způsobilosti, je-li nutná podle zvláštních předpisů.

 

Otázka č. 2 - Rizika

Ohledně rizika: Bude za případné nesplácení úvěrů z FRM nést riziko manažer nebo to bude investiční rada FRM, která poskytnutí zdrojů finálně schvaluje?

 

Otázka č. 1 - Veřejná podpora

Bude-li FRM poskytovat úvěry se zvýhodněnou, tj. velmi nízkou úrokovou sazbou, lze to chápat jako veřejou podporu (a) u firem, (b) u měst, pokud budou jejich projekty generovat zisk (např. projekt regenerace a prodeje průmyslové zóny)? Pokud ano, kdo stanoví způsob jejího výpočtu (EIB, RR) a jaký bude výpočet samotný (např. obdobně jako u zvýhodněných úvěrů ČMZRB bude odvozen z rozdílu nabízené sazby vůči tržnímu benchmarku?).

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN