Možnosti finanční podpory

Regionální operační program Moravskoslezsko

Prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie určené v letech 2007-2013 výhradně regionu soudržnosti Moravskoslezsko lze čerpat prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko (dále ROP Moravskoslezsko). Cílem programu je přispět k celkovému rozvoji regionu soudržnosti Moravskoslezsko, který je územně totožný s Moravskoslezským krajem.

ROP Moravskoslezsko je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, na podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, regenerace brownfields pro budoucí neprůmyslové využití a zlepšování podmínek k životu ve městech a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Pro období let 2007-2013 je Regionálnímu operačnímu programu Moravskoslezsko ze strukturálních fondů Evropské unie vyčleněno 716,09 mil. € (cca 20 mld. Kč), což činí přibližně 2,68 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 126,37 mil. €.

Regionální operační program Moravskoslezsko je tematicky rozčleněn do čtyř základních prioritních os - Regionální infrastruktura a dostupnost, Podpora prosperity regionu, Rozvoj měst a Rozvoj venkova. Každá prioritní osa pak obsahuje konkrétní oblasti podpory, respektive dílčí oblasti podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny a kdo může být příjemcem dotace.

Osy a oblasti podpory ROP Moravskoslezsko

Projekty do ROP Moravskoslezsko může předkládat široké spektrum žadatelů, jejich příslušnost k dané oblasti podpory je určena přímo v operačním programu, konkrétněji pak v Prováděcí dokumentu ROP Moravskoslezsko. Jedná se např. o kraj, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané krajem či obcemi, dopravce zajišťující veřejnou dopravu, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatele, profesní organizace a další.

Kompletní programová dokumentace ROP Moravskoslezsko je k dispozici ke stažení.

Ostatní možnosti podpory

ROP Moravskoslezsko je jedním z 26 operačních programů, ze kterých lze v letech 2007-2013 v České republice získat evropské dotace. Subjekty z Moravskoslezska se mohou ucházet o dotace také z dalších, tzv. tematických operačních programů, které jsou řízeny centrálně a zaměřením podpory cílí do oblastí dopravy, životního prostředí, rozvoje vzdělávání, vědy a výzkumu, podnikání, lidských zdrojů a zaměstnanosti a dalších. S žádostí o dotaci zde místní subjekty musí uspět v celonárodní konkurenci.

Další možnosti dotačních prostředků nabízejí programy evropské územní spolupráce. Primárně pro rozvoj obcí s méně než 500 obyvateli je určen Program rozvoje venkova. Kompletní výčet a možnosti všech operačních programů i kontaktní informace nabízí stránky www.strukturalni-fondy.cz. Kontakty na řídící orgány a další organizace zapojené do dotačního procesu v ČR a Moravskoslezsku je k dispozici v sekci odkazy.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN