Aktuality

‹‹   Předchozí   10 20 30 36 37 38 39 40 41 42   Následující   ››

O dotaci z ROP Moravskoslezsko žádá téměř 150 projektů

Celkem 142 žádostí o dotaci doposud přijali zaměstnanci Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. Žadatelé ve svých projektech nárokují téměř 3 miliardy korun z rozpočtu Regionální rady. Z něj bylo pro již uzavřené výzvy vyčleněno přibližně 1,7 miliard korun. Největší zájem o dotaci byl doposud zaznamenán v oblasti rozvoje venkova. Zveřejněná výzva k předkládání žádostí o dotaci se věnovala podpoře školských a volnočasových zařízení v malých obcích s 500 až 5.000 obyvateli. V rámci dané výzvy bylo předloženo 99 žádostí o dotaci v celkové hodnotě 931 milionů korun požadované dotace. Regionální rada vyčlenila na danou výzvu 150 milionů. Rovněž o dotaci v oblasti zaměřené na podporu turistické infrastruktury v regionu usilovalo mnoho žadatelů. Zde bylo odevzdáno celkem 34 projektů s nároky na dotaci z rozpočtu ROP Moravskoslezsko dosahujícími téměř 600 milionů korun. Alokace pro danou výzvu byla 300 milionů korun.

 

Výzvu k předkládání projektů zvyšujících bezpečnost na silničních komunikacích vyhlašuje Regionální rada Moravskoslezsko.

Třetí výzva k předkládání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční infrastruktury se věnuje zvyšování bezpečnosti na silničních komunikacích. Vyhlásila jí Regionální rada Moravskoslezsko. Na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů je v současné výzvě vyčleněno 80 milionů korun. Projekty mohou předkládat jednotlivé obce v regionu, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené či založené obcemi nebo těmito svazky, dále Moravskoslezský kraj a organizace jím založené či zřízené. Vymezené subjekty mohou projektové žádosti předkládat od 1. dubna do 15. května letošního roku na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko.

 

RR Moravskoslezsko informuje o změně v povinné příloze Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu

V souvislosti se zpřístupněním on-line aplikace Cost-benefit analýza pro zpracování finanční a ekonomické analýzy projektů na stránkách Regionální rady si Vás dovolujeme upozornit na změnu ve způsobu předkládání povinné přílohy Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu (studie proveditelnosti).

 

Regionální rada Moravskoslezsko spouští on-line aplikaci pro analýzu nákladů a přínosů - CBA

Návratnost a efektivnost vynakládaných zdrojů projektů usilujících o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ode dneška posoudí speciální aplikace. Zpracovatelé projektů, jejichž celkový rozpočet je vyšší než 10 milionů korun, mají povinnost tuto analýzu zahrnout do povinné přílohy žádosti o dotaci – Studie proveditelnosti. Vzhledem k obtížnosti zpracování této analýzy připravila Regionální rada pro žadatele webovou aplikaci, jejímž prostřednictvím budou CBA zpraco­vávat. Užití aplikace je povinné pro výzvy vyhlášené od 1.března. Pro aktuální výzvy vyhlášené před tímto datem je použití aplikace doporučeno. Aplikace je dostupná přihlášeným uživatelům v sekci Extranet.

 

Finanční zdraví žadatelů v Moravskoslezsku hodnotí nový software

K vyplnění povinné přílohy žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele nově slouží elektronická aplikace. Povinnost použít tuto aplikaci pro vyplnění dané přílohy mají všichni žadatelé počínaje dnem jejího zveřejnění (10.3.2008). Moravskoslezský kraj v rámci dané přílohy předkládá dokument obsahující ratingové hodnocení vypracované mezinárodně uznávanou ratingovou společností.

 

Regionální rada Moravskoslezsko informuje o změně povinných příloh žádosti o dotaci pro výzvu 4.1-01 Rozvoj venkova

Regionální rada Moravskoslezsko vydala k 3. březnu 2008 aktuální verzi dokumentace pro žadatele. Některé změny týkající se povinných příloh k žádosti o dotaci se vztahují také na výzvu č. 4.1-01 Rozvoj venkova vyhlášenou dne 2. ledna 2008. Pro předkladatele projektů v rámci této výzvy z toho plyne povinnost doložit další, případně aktualizované povinné přílohy žádosti o dotaci.

 

Upozornění Regionální rady Moravskoslezsko na dočasnou nefunkčnost systému BENEFIT

Dovolujeme si Vás upozornit na dočasné problémy se systémem IS BENEFIT7, který slouží k přípravě elektronické žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

 

RR Moravskoslezsko zveřejnila metodiku výpočtu maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy

Regionální rada Moravskoslezsko dnes (5.3.2008) zveřejnila soubor s názvem „ Výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy " společně s nápovědou k jeho vyplnění. Tento soubor bude sloužit žadatelům pro výpočet dotace u projektů vytvářejících příjmy dle článku 55, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Jedná se o povinnou přílohu žádosti o dotaci z ROP u projektů, které splňují podmínky uvedené v tomto článku a podrobněji popsané v Příručce pro žadatele.

 

RR Moravskoslezsko uveřejňuje návod pro finanční řízení projektu

Regionální rada Moravskoslezsko dnes (5.3.2008) zveřejnila soubor s názvem „Návod pro finanční řízení projektu“ . Tento soubor bude sloužit žadatelům pro objasnění veškerých potřebných postupů týkajících se ekonomické oblasti projektu.

 

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlašuje výzvu k předkládání projektů na rozvoj školské infrastruktury ve městech

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila první výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra, oblast školství a volnočasové aktivity. Projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury ve školách a školských zařízeních ve městech od 5 do 50 tisíc je možné předkládat od 3.března do 30. května. V první výzvě je pro ně vyčleněno 200 milionů korun.

 

Seminář plánovaný na den 3. března byl zrušen

Z důvodu aktualizace na systému Benefit7 bude tento systém v pondělí 3. března 2008 nefunkční. Vzhledem k tomu, že součástí semináře k výzvě č. 3.2 – 01 Subregionální centra (školství a volnočasové aktivity) je také on-line ukázka vyplňování této aplikace, seminář by se tak nemohl uskutečnit v plánovaném rozsahu. Z výše uvedených důvodů je seminář zrušen. Omlouváme se za způsobené komplikace.

 

Velké možnosti pro podnikatelský sektor

Regionální rada Moravskoslezsko vydává speciální přílohu zpravodaje Apropó určenou pro podnikatele. Příloha mapuje možnosti dotací, které mohou zástupci soukromého sektoru získat ze strukturálních fondů Evropské unie. Zvláště se soustředí na možnosti pro moravskoslezské podniky, které mohou své záměry financovat z ROP Moravskoslezsko. V příloze nechybí ani příklady úspěšně realizovaných projektů podpořených evropskými zdroji v minulém programovacím období.  

 

Náhradní seminář k Benefit 7 za 20.2.2008

Jako náhrada za blok č. 3 semináře pro oblast podpory 2.2.1 ze dne 20. 2. 2008 kdy nepracovala aplikace Benefit7 byl vyhlášen náhradní termín dne 29. 2. 2008.

 

Plánované údržba aplikace BENFIT7

Z důvodu pravidelné údržby nebude dne 3. 3. 2008 (od 8 do 14 hodin) funkční aplikace BENEFIT7 pro podávání žádostí ve výzvách. Děkujeme za pochopení.

 

Informace o aplikaci pro hodnocení finančního zdraví žadatele

Aplikace pro hodnocení finančního zdraví žadatele bude s největší pravděpodobností zveřejněna 29.2.2008.

 
‹‹   Předchozí   10 20 30 36 37 38 39 40 41 42   Následující   ››

Nahoru

 
_THEME_LOGIN