Zmapovali jsme příležitosti v oblastech energetické účinnosti a odpadového hospodářství

Regionální rada Moravskoslezsko zadala vypracování studií v oblastech energetické účinnosti a odpadového hospodářství, která mapuje potenciální projekty v těchto oblastech z pohledu možného financování z evropských fondů v období 2014-2020. Výstupy studií slouží především jako podklad k zajištění systematického přístupu k přípravě projektů a průběžnému čerpání finančních prostředků z ITI ostravské aglomerace (příp. jiného dotačního zdroje) a také ke zmapování situace a potenciálu pro absorpční kapacitu a pro realizaci projektů v oblasti energetické účinnosti a odpadového hospodářství na území Moravskoslezského kraje.

Při mapování absorpční kapacity pro ostravskou integrovanou územní investici se v projektových záměrech Moravskoslezského kraje, velkých měst i menších obcí v regionu objevovalo, oproti jiným strategickým cílům, nedostatek projektových záměrů v oblastech efektivního nakládání s energiemi a odpady. Protože obě témata svým potenciálem představují příležitost pro řešení problémů v oblasti životního prostředí a úspěšné projekty pomohou naplnit jeden ze strategických cílů ostravské ITI - Zlepšit kvalitu prostředí a podpořit udržitelný rozvoj.

Cílem studií je také představit příklady dobré praxe - příklady realizací projektů v ČR nebo v zahraničí v oblasti průmyslu i municipalit. Ve studiích jsou navrženy inovativní technologie, postupy a přístupy, které je možné realizovat v Moravskoslezském kraji (zejména v oblasti ostravské aglomerace). Je vyhodnocena jejich financovatelnost z operačních programů, jsou popsány výhody a nevýhody, překážky realizace a rizika při jejich aplikaci v praxi. Vznikl rovněž indikativní seznam společností nebo municipalit, ve kterých je potenciálně možné realizovat výše uvedené technologie konkrétními projektovými záměry. Všechny uvedené technologie a přístupy jsou podpořitelné ze stávajících operačních programů. Zpracovatel doporučuje uvedené oblasti zařadit mezi podporované opatření a aktivity v rámci Integrované územní investice ostravské aglomerace.

Jedním ze zjištění studií je fakt, že lze pozorovat velký nepoměr mezi množstvím uskutečněných projektů a nových nápadů v oblasti odpadů a v oblasti energií. Zatímco na poli energetické efektivnosti prakticky každá obec uskutečnila nějaký projekt, nebo se alespoň připravuje na jeho uskutečnění, v oblasti odpadů se realizuje minimum projektů - úkolem ITI jako finančního nástroje bude kromě administrace projektů také iniciace a podpora vzniku nových projektových záměrů v této oblasti.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN