Společný akční plán

chytrejsi-kraj-sap-2.jpg

Moravskoslezský kraj jako tradiční průmyslový region ČR má za sebou dvacet let restrukturalizace ekonomiky a hluboké společenské proměny. Masivní snižování počtu zaměstnanců v tradičních průmyslových odvětvích vedlo k tomu, že se kraj dlouhodobě potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, která dle statistik ČSÚ v posledních 15 letech překračovala národní průměr o 3-7 %.

Zaměstnanost se úzce pojí s kvalitou vzdělávání, protože kvalitní vzdělávání zvyšuje reálnou uplatnitelnost na současném dynamickém trhu práce. Současný trend vývoje českého školství, kdy oborové zaměření absolventů škol, jejich kvalita a ani kvantita neodpovídají aktuálním požadavkům trhu práce, by v budoucnu podle mezinárodních studií mohl vést k zásadní ztrátě konkurenceschopnosti. Je proto nutné zaměřit se na všechny stupně školství. V případě Moravskoslezského kraje, kde významnou roli hraje průmysl, zaměstnávající více než třetinu ekonomicky aktivních osob, pak především na zvýšení zájmu o technické obory a řemeslné profese, které jsou dnes atraktivní pro stále méně mladých lidí.

Stručné představení projektu

Projekt Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj vychází ze strategie Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, což je smluvně uzavřené partnerství k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje (blíže viz www.mspakt.cz).

Cílem projektu je připravit Společný akční plán (dále jen SAP) jako systémovou intervenci pro řešení problémů trhu práce v Moravskoslezském kraji a prosadit integrovaný nástroj SAP do budoucí implementační struktury Strukturálních fondů EU v ČR pro období 2014-2020. Projekt „Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj“ je financován z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013.

Co je to společný akční plán?

Společný akční plán (nebo taky jednotný akční plán/sdružený akční plán/joint action plan) je nástroj, který budou moci členské státy využít v programovacím období 2014-2020 ke splnění cílů prioritních os či částí operačních programů, a to na základě přístupu orientovaného na výsledek. Zmíněný přístup je způsob, který zavádí Evropská komise v novém programovacím období za účelem lepšího vyhodnocení naplňování cílů strategie Evropa 2020. SAP bude popisovat své stanovené výsledky a výstupy přispívající k uvedeným cílům; jsou pro něj charakteristická určitá specifika - jedná se o integrované řešení, tedy o skupinu vzájemně provázaných a spolu souvisejících projektů, které směřují k naplnění zmíněných definovaných výsledků. Předností uvedeného nástroje spočívá v použití tzv. zjednodušovaného způsobu vykazování nákladů (paušální sazby a jednotkové náklady), které jsou provázány na dosažení zmíněných výstupů a výsledků, za jejichž dosažení budou v praxi realizovány platby, nikoli dle jednotlivých vykazovaných výdajů, jako je tomu doposud. Z tohoto hlediska je proto velmi důležité jasné nastavení intervenční logiky mezi výstupy a výsledky. V případě SAPu se jedná o využití zejména fondu ESF, tedy poslouží pro podporu projektů neinfrastrukturního typu. Další bližší charakteristiky SAPu viz návrh obecného nařízení pro fondy společného strategického rámce, kapitola III, články 93-98.

Podívejte se na cíle a výstupy a užitečné odkazy ke společnému akčnímu plánu.

Souhrnné informace k projektu

  • Název projektu: Zaměstnaný a vzdělaný Moravskoslezský kraj/Employed and educated Moravian-Silesian Region
  • Nositel projektu: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
  • Doba trvání projektu: 1. 6. 2012 – 31. 7. 2014 (tj. celkem 26 měsíců)
  • Webové stránky o projektu: http://www.mspakt.cz/spolecny-akcni-plan/

Kontakty

RNDr. Jan Beneš (manažer projektu)

  • tel.: 775 904 384
  • e-mail: jbenes@msunion_cz

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN