Řídící výbor vymezil území ostravské aglomerace pro ITI

Na svém prvním zasedání Řídící výbor ITI schválil vymezení území ostravské aglomerace, která se skládá ze 119 obcí, v nichž žije 965 tisíc obyvatel. Ostravská aglomerace tak soustřeďuje 79 % obyvatel Moravskoslezského kraje. Aby mohl být projekt finančně podpořen v rámci ITI, budou muset mít jeho výstupy převažující dopad uvnitř tohoto území.

Požadavkem na vymezení území bylo reflektovat specifické potřeby a funkční vazby v území - jelikož má ostravská aglomerace charakter polycentrického sídelního systému, nelze vymezit její území jednoduchým ukazatelem, jako je např. dojíždění do centra aglomerace (Ostravy) nebo prostřednictvím ukazatele „hustota zalidnění“. Bylo třeba definovat komplexní ukazatel, který věrohodně zachytí probíhající socioekonomické jevy v rámci celé aglomerace, tedy území pěti statutárních městech Moravskoslezského kraje a jejich zázemí. Na studii k vymezení území a zdůvodnění jeho výběru byl osloven tým odborníků z Katedry geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, který mj. vypracoval i vymezení území pro ITI olomoucké aglomerace.

Obce v ostravské aglomeraci pro ITI

Obecná doporučení pro vymezení území metropolitních oblastí bylo zapotřebí částečně modifikovat a přizpůsobit vlastnostem geografického prostoru, ve kterém se zájmové území nachází, a upravit podle intenzity interakčních procesů, které v Ostravě a jejím zázemí probíhají. Jako nejefektivnější se ukázalo vymezení aglomerace na základě kombinace kvantitativního (intenzita dojížďky do center) a kvalitativního přístupu (úroveň vzdělanosti obyvatel a zaměstnanost v high-tech sektorech ekonomiky). Do procesu pak vstoupily i další metody, zejména regionalizační principy, pro potřebu zachování kompaktnosti a spojitosti území. Důraz byl kladen i na to, aby byl celý postup v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty a zohledňoval a reflektoval vize rozvoje zainteresovaných měst a regionů, Moravskoslezského kraje i České republiky.

Předkládané vymezení ostravské aglomerace reprezentuje kompaktní území s velmi vysokými vzájemnými každodenními interakcemi mezi jeho obcemi a jádry, je vnitřně poměrně uzavřené a taktéž představuje areál s nejvyšším rozvojovým potenciálem v kraji. Toto území bylo schváleno na prvním zasedání Řídícího výboru ITI v červenci 2015, s možností přesahu mimo území v individuálních případech projektů, které mají významný dopad na naplňování cílů strategie ITI.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN