Integrované územní investice chtějí využít kromě Ostravy i v Brně

Do podpory rozvoje aglomerací prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic se v novém programovacím období pustí nejen Ostrava, ale také další regiony. Mezi nimi rovněž Brno.

V období po roce 2014 se z fondů EU předpokládá podpora aglomerací a rozvoj metropolitních oblastí z pohledu sociální, ekonomické a environmentální perspektivy. Minimálně 5 % prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude vyčleněno na rozvoj měst prostřednictvím nástroje integrované územní investice (tzv. ITI – integrated territoral investment). Nový nástroj umožní financovat aktivity z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů a realizovat projekty v rámci širšího zázemí města, tedy územní aglomerace.

Příprava ITI v ostravské aglomeraci byla představena v předchozím čísle newsletteru. I další města v České republice vyhodnotila, že pro ně samotná a pro jejich spádové aglomerace bude ITI vhodným nástrojem. Mezi ně patří i město Brno.

Brněnská aglomerace je sídelním a ekonomickým systémem tvořeným Brnem a několika desítkami okolních obcí. Každodenní společenské, ekonomické, dopravní a jiné procesy a vazby překračují jejich administrativní hranice. Tato aglomerace je jedním funkčním celkem s diferencovanými úkoly a rolemi jednotlivých sídel.

Brnenska_aglomerace.png

Obrázek: Vymezení brněnské aglomerace

 

Do území brněnské aglomerace byly zařazeny obce, které splňují současně tato dvě kritéria:

  • Poměr denní pracovní dojížďky z obce do Brna k celkovému počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva obce je větší než 25 %.
  • Dostupnost  centra města Brna z obcí v jeho okolí prostředky hromadné a individuální dopravy zároveň je v časovém limitu do 40 minut.

V první fázi přípravy strategie ITI bude založena rozvojová platforma pro spolupráci obcí, měst a dalších aktérů patřících do brněnské metropolitní oblasti, v rámci které bude probíhat diskuse o těchto tématech:

  • Dopravní obslužnost a dostupnost
  • Odkanalizování a zásobování vodou
  • Usměrňování rozvoje sídelní struktury
  • Zlepšení podmínek pro kvalitní trávení volného času
  • Zlepšení dostupnosti a kvality kultury, školství, zdravotnictví a sociální péče

trendy.png

Obrázek: Trendy koncentrace aktivit v brněnské aglomeraci


Město Brno bude v rámci celého procesu intenzivně spolupracovat s Jihomoravským krajem a Úřadem Regionální rady Jihovýchod, který bude zastřešovat financování projektu. Do budoucna se předpokládá také uzavření Memoranda o založení partnerství obcí brněnské aglomerace, jež by mělo institucionálně a systémově ukotvit spolupráci všech zainteresovaných subjektů v brněnské aglomeraci, obdobně tomu je i v Ostravě.

Prezentaci o přípravě metropolitní oblasti Brno na nové programové období najdete na tomto odkaze.

Další oblastí, která by mohla realizovat integrovanou územní investici je Hradecko-pardubická aglomerace. Proces přípravy ITI v tomto regionu představí některé z dalších vydání newsletteru.

Zpracovala: L. Žurková ve spolupráci s ROP Jihovýchod

Nahoru

 
_THEME_LOGIN