Integrované územní investice budou sjednocujícím prvkem let 2014 - 2020

I když do konce současného programového období 2007 - 2013 zbývá více jak 17 měsíců, právě proto je již nyní nutné se intenzivně zabývat úvahami, jakým způsobem se bude realizovat strukturální politika nejen v České republice v novém období 2014 - 2020. Evropská komise již v říjnu 2011 přijala legislativní návrhy  architektury nové kohezní politiky pro období 2014+ a z těchto návrhů vyplynulo mnoho nových poznatků, nástrojů a klíčových prvků. Jedním ze sjednocujících nástrojů budoucnosti mají být integrované územní investice.

Moravskoslezský kraj se svými pěti statutárními městy patří mezi největší příjemce strukturální pomoci v současném programovém období prostřednictvím svých integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Zástupci těchto měst již zahájili také diskuzi k budoucí formě čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů. Hlavním motivem tohoto kroku byl návrh Evropské komise zaměřit evropské dotační prostředky do vymezených území na základě definovaných integrovaných strategií územního rozvoje.

Hlavním smyslem je vytvořit jádro ostravské aglomerace, ve kterém leží všech pět statutárních měst, a ve spolupráci se zainteresovanými partnery rovněž integrovanou strategii rozvoje napříč různými sektory, která bude zacílena na prioritní oblasti rozvoje tohoto území. Nástrojem k integrované realizaci územních strategií jsou integrované územní investice (integrated territorial investments - ITI), které umožňují naplánovat a realizovat investice ve vymezeném území komplexně bez ohledu na to, ze kterého operačního programu nebo prioritní osy jsou financovány.

Na integrované územní investice ve městech bude vyčleněno minimálně 5% prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Navíc tyto prostředky bude možné kombinovat i s neinvestičními prostředky Evropského sociálního fondu (ESF) a s prostředky Fondu soudržnosti. V porovnání se současnými IPRM bude ve schváleném ITI zaručena alokace pro město z více operačních programů. Integrované územní investice nebudou výhradně omezeny pouze na katastrální území měst, ale budou zahrnovat i jejich funkční okolí. Integrované územní investice musí být definovány v partnerské smlouvě a operačních programech, které bude schvalovat Evropská komise. Statutární města v Moravskoslezském kraji ve spolupráci s Regionální radou Moravskoslezsko připraví ITI ostravské aglomerace jako podklad pro národní orgány, které budou zpracovávat partnerskou smlouvu a operační programy.  

Nahoru

 
_THEME_LOGIN