Financování NATURY 2000 bude pokračovat i v letech 2014 - 2020

NATURA 2000 je soustava chráněných území, která vznikla za účelem ochrany přírodních stanovišť a mnoha druhů rostlin a živočichů evropského významu. Tato soustava je klíčovým prvkem ochrany přírody v rámci EU, která má mimo jiné napomoci k naplnění cíle strategie Evropa 2020.

V současném období však není ochrana biodiverzity dostatečně financována, stanoviště a druhy nejsou efektivně chráněny, dochází k znehodnocování krajiny, nadměrnému využívání půdy či šíření nepůvodních druhů. Současné financování Natury 2000 evropskými fondy pokrývá pouze 10 - 20% jejich aktuálních potřeb.

V programovacím období 2014 - 2020 by měl být na ochranu biologické rozmanitosti kladen větší důraz a měla by být začleněna do operačních programů jako jedna z priorit. Také je potřeba zlepšit strategické plánování v oblasti financování, lépe definovat požadavky na řízení Natury 2000, posílit povědomí o socio-ekonomických přínosech, zlepšit informovanost o možnostech financování Natury 2000.

Velmi významným prvkem k dosažení strategického přístupu ve financování biodiverzity budou tzv. akční rámce (prioritized action frameworks - PAFs), což jsou národní a regionální nástroje plánování financování Natury 2000. Tyto plány mají za úkol především pomoci jasně identifikovat finanční potřeby ve vztahu k odpovídajícím nástrojům financování a podpořit tak systematičtější využívání finančních zdrojů evropských i národních.

Pro zajištění přínosů plynoucích ze soustavy Natura 2000, bude potřeba poskytnout na její ochranu 2 - 3% rozpočtu EU. Nezbytné náklady na financování managementu Natury byly odhadnuty na 5,8mld. eur ročně, přičemž přínosy z ochrany biodiverzity byly vyčísleny na 200 až 300 mld. eur ročně.

Spolufinancování Natury 2000 z národních zdrojů a zdrojů EU

natura2000.png

Nejvýznamnějším nástrojem v ochraně biodiverzity je společná zemědělská politika a její druhý pilíř, financovaný prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Tato politika je zaměřena především na podporu opatření prospěšných pro klima a životní prostředí. Dalším prostředkem je kohezní politika využívající strukturální fondy (ERDF, ESF) a Kohezní fond. Zde je zdůrazněna nutnost jasnějšího zaměření zdrojů s ohledem na cíle strategie Evropa 2020, přičemž finance poplynou např. do oblasti monitoringu, udržitelného turizmu, vzdělávání, informovanosti nebo zelené infrastruktury. Důležitým nástrojem pro financování biodiverzity je také program LIFE, plně zaměřený na oblast životního prostředí. V programovacím období 2014 - 2020 bude nový program pro životní prostředí a oblast klimatu disponovat 3,2 mld. eur. Z tohoto objemu připadne na podprogram životního prostředí 2,7 mld. eur. Pro podporu akvakultury a ochranu mořských ekosystémů bude možné využít budoucího Evropského námořního a rybářského fondu. Svou roli bude hrát v dalším období také výzkum prostřednictvím 8. rámcového programu pro výzkum a inovace, HORIZONT 2020, který je zaměřen např. na výzkum v oblasti klimatu, potravinovou bezpečnost, udržitelné zemědělství, rybářství, lesnictví či biohospodářství.

Více k rozpočtu 2014 - 2020 na:

ZDROJE:

Commission staff working paper: Financing Natura 2000, dostupné z: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf

Our natural capital, dostupné z: http://awsassets.panda.org/downloads/our_natural_capital_march_2012.pdf

European Regional Development Funding for biodiversity, dostupné z: http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/Surf_analysisV4.pdf

Handbook on Financing biodiversity in the context of the European Fund for Regional Development, dostupné z: http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf

 

Autorky: Ing. Pavla Vlčková, Ing. Kateřina Pajurková

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN