Často kladené dotazy k ITI

Hned na úvod jsme se rozhodli zařadit dvě odpovědi na často pokládané otázky ohledně fungování ITI. Doufáme, že vnesou více světla do tohoto nesnadného tématu a pomohou při nasměrování vašich úvah o budoucích projektových záměrech.

Je integrovaná strategie ITI totéž co integrovaný nástroj ITI?

Není. Rozdíl mezi integrovanou strategií ITI a integrovaným nástrojem se dá připodobnit rozdílu mezi Strategií kraje či města a víceletým akčním plánem, který je  svázán s konkrétním balíkem investic.

Strategie ITI Ostravsko reprezentuje shodu měst a partnerů v území na společném směru a prioritách, na které bychom měli v příštích letech zaměřit investice z EU fondů, a navrhuje opatření, která k těmto cílům povedou.

Integrovaný nástroj ITI Ostravsko je investiční plán na jednotlivé roky, připravený nositelem ITI (Statutárním městem Ostrava) ve spolupráci s partnery a schválený řídícími orgány operačních programů, a to v předem určených specifických cílech operačních programů. Výčet specifických cílů operačních programů (v minulých obdobích nazývané jako „oblasti podpory“ nebo „opatření“), které lze čerpat z integrovaného nástroje ITI, je uveden v Národním dokumentu k územní dimenzi (NDÚD). Jinými slovy –  integrovaný nástroj ITI lze financovat jen z těch zdrojů, které řídící orgány OP označí jako vhodné pro implementaci přes nástroj ITI.

Cíle Strategie ITI tak budou naplňovány dvěma způsoby:

  • projekty, předkládanými do „speciálních“ výzev pro předkládání integrovaných projektů a čerpajícími alokaci, rezervovanou v integrovaném nástroji ITI pro daný specifický cíl OP
  • projekty, předkládanými do „standardních“ výzev pro předkládání individuálních projektů (zpravidla výzvy směřují na celé území ČR) – financováno mimo nástroj ITI

Může Integrovaný nástroj ITI financovat něco jiného, než co podporují operační programy ESIF v ČR?

Nemůže. Skladba specifických cílů OP a výše jejich alokace do Integrovaného nástroje ITI jsou zcela závislé výsledku vyjednávání s řídícími orgány a podporované aktivity musí být v souladu s podmínkami nastavenými v operačních programech a v příslušných výzvách. Za programování a realizaci integrovaného nástroje ITI jsou města odpovědná jen částečně - na Ostravsku bude probíhat pouze podpora přípravy projektů, koordinace partnerů, předvýběr a doporučení prioritních investic. Harmonogram výzev na předkládání integrovaných projektů a finální schvalování projektů je v režii řídících orgánů.

ITI je nástrojem měst, podporující koordinované a integrované plánování, a přispívá k naplňování společných strategických priorit. Na druhou stranu je ITI  jedním z nástrojů řídících orgánů pro realizaci tzv. „územní dimenze“ v operačních programech.  Dalšími způsoby realizace „územní dimenze“ operačních programů jsou např. kotlíkové dotace pro nejznečištěnější kraje v ČR nebo projekty na územích sociálně vyloučených lokalit.

Z výše uvedeného vyplývají dvě hlavní sdělení:

  1. To, že je nějaké téma prioritní ve Strategii ITI ostravské aglomerace, není podmínkou pro to, aby bylofinancované přes integrovaný nástroj ITI.
  2. Pokud nebude Váš projektový záměr financovatelný z operačních programů, jistě nebude financovatelný ani přes integrovaný nástroj ITI. Proto včas konzultujte své projektové záměry s kontaktními pracovníky operačních programů a se zástupci nositele ITI.

 


Máte-li další dotazy, kontaktujte prosím jiri.svobodnik@rr-moravskoslezsko_cz

Nahoru

 
_THEME_LOGIN