Regionální rada zveřejnila nový metodický list týkající se projektů realizovaných v režimu de minimis

Regionální rada Moravskoslezsko upravila v návaznosti na nařízení Komise metodický list pro projekty realizované v režimu de minimis.

Na základě nařízení Komise č. 1407/2013 na podporu de minimis vznikla nová povinnost zkoumat propojení podniků a nutnost nahlížet na propojené podniky jako na jeden subjekt, který může obdržet podporu v režimu de minimis do výše 200 000 eur za období po sobě jdoucích tří let. Výjimkou jsou příspěvkové organizace zřízené veřejným subjektem a společnosti založené veřejným subjektem, které se za propojené nepovažují, a jsou pro čerpání limitu posuzovány jako samostatné subjekty.

Žadatel o podporu v režimu de minimis je povinen vyplnit čestné prohlášení týkající se propojenosti podniků a toto prohlášení doložit nejpozději před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Tato povinnost se vztahuje na všechny projekty, které obdržely podporu v režimu de minimis a u kterých byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace po 18.12.2013.

Text Metodického listu č. 96 je zveřejněn na webových stránkách Regionální rady. Vzor čestného prohlášení žadatele v režimu de minimis je pak přílohou č. 1 tohoto metodického listu. Zároveň je možné jako přílohu č. 2 najít příručku pro výklad pojmu jeden podnik, která osvětluje různé případy propojení na jednotlivých příkladech.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN