Regionální rada zveřejnila novou verzi Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek

Regionální rada Moravskoslezsko vydala k 4.5.2015 novou verzi Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „MP VZ“). K hlavním změnám patří zrušení povinnosti zveřejnit výzvu k podání nabídek v modulu Regionální rady pro uveřejňování veřejných zakázek a zrušení povinnosti zadavatele zrušit výběrové řízení, pokud obdrží pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. Dále byly do metodického pokynu promítnuty další změny zákona č. 137/2006 Sb., a úpravy finančních limitů pro veřejné zakázky stanovené metodickým listem č. 88, jehož platnost byla vydáním nové verze MP VZ ukončena.

Verze 6.02 MP VZ je platná ode dne 4.5.2015. Příjemci jsou povinni řídit se touto verzí u výběrových řízení zahájených po začátku její platnosti. Žadatelé připravující projekty do průběžných výzev v oblasti podpory 1.3.1 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury, 2.1.2 Rozvoj infrastruktury soc. služeb (nákup vozidel), 3.1 Rozvojové póly regionu, 3.2 Subregionální centra a 4.1 Rozvoj venkova jsou rovněž povinni se řídit aktuálně platnou verzí dokumentace.

Regionální rada připravuje změny i v dalších metodických pokynech zejména v souvislosti s ukončováním Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, které budou zveřejněny a vstoupí v platnost dne 15.5.2015.

Aktuální verzi Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek naleznete v sekci Ke stažení.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN