Regionální rada zveřejnila novou verzi dokumentace pro žadatele a změnu výzev týkající se možného omezení maximálního počtu podpořených projektů a prodloužila příjem projektů u některých výzev

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila nové verze dokumentace pro žadatele a příjemce účinné od 15.5.2015. Těmito novými verzemi se musí řídit všichni žadatelé ve vyhlášených průběžných výzvách:

  • 1.3-14 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury
  • 1.4-05 Vybavení výjezdových jednotek požární ochrany
  • 2.4-09 Marketing regionu
  • 3.1-05 Rozvojové póly regionu (IPRM) – obce nad 50 000 ob.
  • 3.2-06 Subregionální centra – obce 5 000 – 49 999 ob.
  • 4.1-05 Rozvoj venkova – obce 500 – 4 999 ob.

Ke změnám došlo v následujících dokumentech:

Součástí všech výše uvedených dokumentů jsou změnové listy, kde naleznete stručný přehled nejpodstatnějších změn, které byly v dokumentu provedeny.

Ke dni vydání nové verze dokumentace byl zrušen Metodický pokyn Definice malých a středních podniků. Výklad a definici malého a středního podniku upravuje příloha č. I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Bude-li žadatel chtít využít zkrácené doby udržitelnosti či vyšší míry dotace (35 % či 45 % celkových způsobilých výdajů) u projektů zakládajícího veřejnou podporu a využívajícího režimu regionální investiční podpory, doporučujeme využít jako vzor pro čestné prohlášení o velikosti podniku přílohu č. 1 a 2 ze zrušeného metodického pokynu Definice malých a středních podniků.

Dále dne 19.5.2015 Výbor Regionální rady na svém jednání schválil úpravu Plánu výzev na rok 2015, dle které:

1.    se prodlužují termíny pro předkládání projektů a to u následujících výzev:

2.    si Řídící orgán si vyhrazuje právo při vysokém počtu podávaných projektů stanovit maximální počet projektů, které budou podpořeny v jednotlivých výzvách na dočerpávací projekty. Pořadí podpořených projektů bude stanoveno podle data a času předložení projektové žádosti. Informace o omezení počtu podaných projektů bude zveřejněna v červenci 2015 na webových stránkách Regionální rady. Toto omezení se týká následujících výzev:

Veškeré texty výzev, změny, doplnění a konsolidované znění výzev můžete nalézt na webových stránkách Regionální rady Moravskoslezsko v sekci Výzvy a dokumentace.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN