Regionální rada vydala nový metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy a tři metodické listy

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila s platností k 3. dubnu 2014 nový metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy a tři nové metodické listy. Svým zaměřením se veškeré dokumenty týkají všech příjemců z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy upravuje výpočet a administraci takzvaných jiných příjmů. Text metodického pokynu je k nalezení v sekci ke stažení.

Metodický list č. 89 se týká povinnosti dokládat povinnou přílohu „Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí první moci“ v případě přeložek inženýrských sítí. Přeložky inženýrských sítí provádějí zpravidla jejich správci na náklady investora, včetně zajištění projektové dokumentace a vyřízení všech potřebných povolení. V takovém případě nebude k žádosti o dotaci vyžadována povinná příloha „Územní rozhodnutí s nabytím právní moci“ k této přeložce ani související přílohy, tj. „Kompletní dokumentace ke stavebnímu povolení, ohlášení, jinému rozhodnutí či oznámení dle § 103 – 131 stavebního zákona“ a „Položkový stavební rozpočet“.

Metodickým listem č. 90 se upravuje tabulka „Výše finančních oprav v případě porušení metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek“ a zároveň ruší Metodický list č. 71c.

Metodickým listem č. 91 se upravuje počátek sledování doby udržitelnosti projektu v případě, kdy doba mezi předložením Závěrečné monitorovací zprávy a proplacením Závěrečné žádosti o platbu je vyšší než tři měsíce.

Přesné znění nových metodických listů naleznete na webových stránkách Regionální rady Moravskoslezsko.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN