Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění č. 2 u vyhlášených výzev na rozvoj měst a venkova

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění výzev č. 2 v oblastech podpory 3.2 Subregionální centra (rozvoj měst o velikosti 5 000 až 49 999 ob.) a 4.1 Rozvoj venkova (obce od 500 do 4 999 ob.).

Doplnění výzev upravuje výklad:

  • Přílohy č. 5 žádosti o dotaci s názvem Kompletní dokumentace ke stavebnímu povolení, ohlášení, jinému rozhodnutí či oznámení dle § 103 – 131 stavebního zákona, kdy žadatel tuto přílohu dokládá pouze v 1 prosté barevné kopii originálu, opatřeného razítkem příslušného stavebního úřadu.
  • Přílohy č. 6 žádosti o dotaci s názvem Dokumentace pro provedení stavby, kdy žadatel tuto přílohu dokládá pouze v 1 prosté barevné kopii originálu, dále žadatel přiloží soupis podstatných změn oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení. V případě, že na základě dokumentace pro provedení stavby bylo vydáno stavební povolení, bude tato dokumentace doložena jako příloha č. 5 a tuto skutečnost žadatel uvede v komentáři k příloze č. 6.
  • Přílohy č. 8 žádosti o dotaci s názvem Položkový stavební rozpočet, kdy u projektů zakládajících veřejnou podporu předloží žadatel stavební položkový rozpočet v rámci této přílohy, u ostatních projektů bude rozpočet součástí přílohy žádosti č. 20 a příloha č. 8 tedy bude nerelevantní.
  • Přílohy č. 20 žádosti o dotaci s názvem Smlouvy s dodavateli/doložení zahájení výběrového řízení, kdy budou-li uzavřeny dodatky ke smlouvě s dodavatelem, žadatel doloží rovněž všechny dodatky. Upozorňujeme rovněž žadatele na povinnost zveřejnit smlouvy s dodavatelem včetně všech příloh a jejich dodatků na profilu zadavatele.

Všechny informace naleznete v textu doplnění výzvy č. 6 v oblasti podpory 3.2 Subregionální centra a v doplnění výzvy č. 5 v oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN