Regionální rada Moravskoslezsko informuje o změně povinných příloh žádosti o dotaci pro výzvu 4.1-01 Rozvoj venkova

Regionální rada Moravskoslezsko vydala k 3. březnu 2008 aktuální verzi dokumentace pro žadatele. Některé změny týkající se povinných příloh k žádosti o dotaci se vztahují také na výzvu č. 4.1-01 Rozvoj venkova vyhlášenou dne 2. ledna 2008. Pro předkladatele projektů v rámci této výzvy z toho plyne povinnost doložit další, případně aktualizované povinné přílohy žádosti o dotaci.

Tyto změny se týkají tří povinných příloh:

1. Změna názvu povinné přílohy č.10 a doplnění alternativní varianty této povinné přílohy

Týká se žadatelů: organizace založené obcemi a svazky obcí, nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby a organizace, nadace a nadační fondy), zájmová sdružení právnických osob a soukromé školy za předpokladu, že jsou splněny podmínky v bližším popisu změn.

2. Doplněna příloha č. 15 - Čestné prohlášení o způsobilosti podniku v rámci kategorizace mikropodnik, malý nebo střední podnik

Týká se žadatelů předkládajících projekt, který zakládá veřejnou podporu v režimu regionální investiční podpory, za předpokladu, že jsou splněny podmínky v bližším popisu změn.

3. Aktualizace podoby povinné přílohy č. 8 "Čestné prohlášení žadatele o většinových výdajích projektu"

Týká s všech žadatelů. Blíže viz popis změn.

Bližší popis změn naleznete u dané výzvy v sekci Ke stažení.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN