Nová verze dokumentace upravuje podmínky pro ukončování projektů financovaných z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko vydala nové verze Příruček pro žadatele a příjemce a některých metodických pokynů. Vzhledem k blížícímu se konci realizace operačních programů programového období 2007–2013 (končí 31. 12. 2015) byly do těchto nových verzí zapracovány informace o postupech administrace žádostí o platbu v době ukončování programu, tj. v druhé polovině roku 2015.

Na změny v příručce pro žadatele a příjemce a metodických pokynech (vzor smlouvy o poskytnutí dotace, způsobilé výdaje a vícenáklady, projekty vytvářející příjmy) se podívejte v aktuální verzi dokumentace na webu Regionální rady Moravskoslezsko.

K jakým změnám došlo a proč? Ze zdrojů Regionálního operační program Moravskoslezsko bylo od roku 2007 příjemcům proplaceno 12,7 mld. Kč. Program plní pravidlo rychlosti čerpání n+3/2 a spěje ke zdárnému využití všech přibližně 20 miliard korun, které má z EU k dispozici. Stále ovšem zbývá v průběhu let 2014 a 2015 uplatnit přes 7 miliard korun za schválené a realizované projekty, případně ty, které budou teprve podpořeny. V souvislosti s tím, že se blíží konečné datum pro způsobilost výdajů, které lze proplatit z prostředků ROP Moravskoslezsko, upozorňuje Regionální rada Moravskoslezsko na některá rizika spočívající v prodlužování realizovaných projektů.

Konečné datum způsobilosti výdajů je stanoveno na konec roku 2015. Výdaje proplacené v souvislosti s realizovaným projektem po 31. 12. 2015 nebudou způsobilé. Nebude možné je zahrnout do žádostí o platbu, a budou tedy hrazeny plně z vlastních prostředků příjemce dotace.

Poslední žádosti o platbu musí být Regionální radě Moravskoslezsko doručeny nejpozději 15. 1. 2016. Regionální rada proto doporučuje minimalizovat výdaje, které budou dodavatelům propláceny v posledních přibližně třech měsících roku 2015.

Pokud realizace projektu překročí termín 31. 12. 2015 a výstupy projektu budou dokončeny v první polovině roku 2016, budou výdaje vynaložené příjemcem do konce roku 2015 považovány za způsobilé, a tedy dotace bude proplacena na výdaje vynaložené do konce roku 2015. Výdaje proplacené dodavatelům v roce 2016 však nemůžou být hrazeny z dotace a musí je plně uhradit příjemce. Nebude-li projekt dokončen přibližně do poloviny roku 2016, veškeré výdaje za projekt budou nezpůsobilé a příjemce bude muset vrátit celou dotaci. Za dokončený je považován projekt, který je v provozu a který má všechna relevantní povolení nutná dle národní legislativy k provozování projektu.

Regionální rada Moravskoslezsko proto příjemce vyzývá ke spolupráci a vynaložení maximálního úsilí v dodržování harmonogramů projektů (zejména při předkládání žádostí o platbu) tak, aby realizované projekty byly dokončeny v termínech, které jsou stanoveny pro jednotlivé výzvy k předkládání projektů a ve smlouvách. Tyto termíny jsou nastaveny tak, aby Úřad Regionální rady v roce 2014 dosáhl dostatečného objemu proplacených dotací z ROP Moravskoslezsko, který vykáže Evropské komisi (pravidlo „n+2“). Případné nesplnění tohoto pravidla by znamenalo snížení prostředků ROP Moravskoslezsko a promítlo by se do krácení dotace u projektů, které stanovené harmonogramy nedodržely.

Dodržování harmonogramu projektů je rovněž důležité z toho důvodu, aby Úřad Regionální rady v roce 2015 a prvním čtvrtletí roku 2016 kapacitně zvládl proplacení předložených žádostí o platbu. Pokud dojde prodlužováním projektů ke kumulaci velkého počtu žádostí o platbu na období na konci roku 2015, přistoupí Úřad Regionální rady k omezení dodatečného dokládání či vyjednávání o způsobilosti sporných výdajů a tyto budou kráceny v zájmu urychlení administrace žádostí o platbu.

Pro podrobnější informace a s dotazy se prosím obracejte na Vám přiděleného projektového manažera Úřadu Regionální rady.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN