Na ITI Ostravsko nově dohlíží statutární město Ostrava

Realizace investičního nástroje ITI přešla z Regionální rady Moravskoslezsko na statutární město Ostrava. ITI (integrovaná územní investice, z anglického Integrated Territorial Investment) je novou příležitostí programového období 2014-2020, jak realizovat vzájemně provázané projekty v regionu za pomocí evropských dotací.  Podrobnosti o možnostech ITI naleznete na stránkách www.itiostravsko.cz.

ITI je nový nástroj Evropské unie na podporu vysoce urbanizovaných území, které spojují přirozeně společná témata, například školství, zdravotnictví, zaměstnanost, doprava, životní prostředí apod.  V ČR využije tento nástroj 7 aglomerací (pražská, ostravská, brněnská, ústecko-chomutovská, hradecko-pardubická, plzeňská a olomoucká).

Zjednodušeně si ITI lze představit jako program, který vychází ze zpracované rozvojové strategie území, a po zrušení Regionálních operačních programů tak umožňuje městům a kraji alespoň v omezené míře rozhodovat o investicích do největších priorit v aglomeraci. Předností ITI je pak možnost sdružovat investice s měkkými projekty. Pro ostravskou aglomeraci je pro programové období EU 2014-2020 vyčleněno v rámci integrované územní investice přibližně 6,4 mld. Kč.

Strategie ITI ostravské aglomerace, která zahrnuje území pěti statutárních měst (Ostravy, Opavy, Frýdku-Místku, Havířova a Karviné) a okolní obce, reaguje na současné problémy aglomerace a navrhuje jejich řešení. Strategie ITI se opírá o tři “P“ pilíře - Práce, Podnikání a Prostředí. Hlavním cílem ITI je zvýšit uplatnění obyvatel na trhu práce, podpořit jejich podnikatelské kompetence a rozvíjet kvalitní městské prostředí.

Strategie bude realizována především prostřednictvím projektů velkých měst, podnikatelů nebo vysokých škol. Projekty, které nejlépe naplní strategické cíle ITI, bude vybírat Řídicí výbor ITI, složený ze zástupců veřejné, soukromé i akademické sféry. Schvalovat projekty pak budou řídicí orgány operačních programů 2014-2020. Výhodou realizace projektu přes nástroj ITI bude především možnost propojení více akcí (projektů) nebo pomoc s předprojektovou přípravou nositelem ITI - statutárním městem Ostrava. Své projektové záměry do ITI můžete konzultovat se zaměstnanci oddělení strategie na odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy.

Tvorbu Strategie ITI od roku 2012 koordinovala Regionální rada Moravskoslezsko ve spolupráci s partnery v území - statutárními městy Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Havířov a Moravskoslezským krajem. V prosinci 2015 přešla zodpovědnost za realizaci ITI na nositele - statutární město Ostravu schválením Strategie ITI městským zastupitelstvem.

Při realizaci investičního nástroje bude nositel ITI spolupracovat s ostatními statutárními městy v aglomeraci a Moravskoslezským krajem. Na Magistrátu města Ostravy působí regionální manažeři ITI, kteří budou žadatelům pomáhat s přípravou žádostí, a vznikne Zprostředkující subjekt ITI, který bude vůči řídícím orgánům zodpovědný za výběr projektů. První výzvy pro ITI Ostravsko budou vyhlášeny v polovině roku 2016. Další potřebné informace a kontaktní údaje naleznete na webových stránkách www.itiostravsko.cz.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN