Mění se limity u veřejných zakázek a ruší metodický pokyn Průvodce kontrolami

Regionální rada Moravskoslezsko upravila metodickým listem č. 88 finanční limity pro veřejné zakázky uvedené v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek (kap. 3 Zadávání zakázek malého rozsahu a kap. 4.2 Zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie), a to v návaznosti na nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.   Nové l imity jsou platné od 1. 1. 2014.

Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb. je k dispozici na portále veřejných zakázek.

Dále se metodickým listem č. 88 ruší metodický pokyn „Průvodce kontrolami“. Popis jednotlivých typů kontrol je uveden v Příručce pro příjemce a procesní postup kontrol upravuje od 1. ledna 2014 zákon č. 255/2012 Sb. – Zákon o kontrole (Kontrolní řád).

Metodický list je dostupný na stránkách Regionální rady Moravskoslezsko v sekci ke stažení nebo také jako součást aktuální dokumentace pro žadatele a příjemce.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN