Aktualizace dokumentace pro žadatele a příjemce dotací z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko vydává nové verze Příručky pro žadatele, Příručky pro příjemce a tří metodických pokynů (Metodický pokyn Pravidla pro publicitu, Metodický pokyn pro způsobilé výdaje a vícenáklady a Metodický pokyn - vzor smlouvy o poskytnutí dotace). Změny byly provedeny ke dni 29.4.2008. Dále byla ke dni 7.5.2008 upravena příloha č. 7 v Metodickém pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA).

Nové verze příruček a metodických pokynů z 29.4.2008 včetně upravené přílohy č. 7.

Některé změny provedené v těchto dokumentech jsou uvedeny níže. Tyto změny se vztahují také na probíhající výzvu č. 3.2-01 Subregionální centra se zaměřením na školství a volnočasové aktivity vyhlášenou dne 3.3.2008 a výzvu č. 1.1-03 pro dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava se zaměřením na opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů na komunikacích (bodové závady) vyhlášenou dne 1.4.2008. V případě, že žadatelé do uzávěrky těchto výzev nestačí své žádosti upravit, budou potřebné úpravy podaných žádostí a jejich příloh řešeny v rámci procesu posuzování formálních náležitostí žádosti, případně při přípravě smlouvy.

Bližší popis výše uvedených změn.

V příloze č. 7 Metodického pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA) byl opraven součtový vzorec v řádku č.12 Celkové příjmy. Nová příloha se týká všech běžících výzev, tzn. výzvy č. 3.2-01 a výzvy č. 1.1-03.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN